• Duyuru listesi üyeliği

 • Etiket arşivi: vergi

  İnteraktif Vergi Dairesinin Hizmete Girmesine Dair Vergi Usul Kanunu 492 Genel Tebliği Yayınlanmıştır.

  VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

  (SIRA NO: 492)

  Amaç ve kapsam

  MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından sunulan hizmetlerden kişilerin elektronik ortamda yararlanabilmesi; vergisel yükümlülüklerin mükelleflerce kolay ve hızlı bir şekilde yerine getirilebilmesi, beyanname, bildirim, yazı, dilekçe, tutanak, rapor ve diğer belgelerin elektronik ortamda verilebilmesi ve bu belgelere ilişkin yapılan işlemlerin sonuçlarının ilgililerine elektronik ortamda sunulması amacıyla oluşturulan İnteraktif Vergi Dairesi uygulamasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

  Dayanak

  MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

  Tanımlar

  MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;

  a) Başkanlık: Gelir İdaresi Başkanlığını,

  b) Doğrulanabilir belge: Kişilerin talebi üzerine elektronik ortamda oluşturulan, gönderilen, saklanan ve üzerinde bulunan doğrulama kodu aracılığıyla muhatapları tarafından görüntülenmek suretiyle varlığı teyit edilebilen her türlü belgeyi,

  c) İnteraktif Vergi Dairesi (Sistem): Başkanlığın görev tanımları içerisinde yer alan hizmetlerin sunulması veya kişilerin vergisel ödevlerini yerine getirmesi amacıyla şifre, elektronik imza veya diğer güvenlik araçları kullanılmak suretiyle erişim sağlanan internet adresi (https://ivd.gib.gov.tr)  ve mobil uygulamalar üzerinde oluşturulan elektronik ortamı,

  ç) Kanun: 213 sayılı Vergi Usul Kanununu,

  d) Kişi: Gerçek ve tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan teşekkülleri,

  e) Kullanıcı kodu: Gerçek kişiler için Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını, tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan teşekküller için vergi kimlik numarasını,

  ifade eder.

  İnteraktif Vergi Dairesi hizmetlerinden yararlanabilecek kişiler

  MADDE 4 – (1) Kanunun mükerrer 257 nci maddesinin Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden, elektronik ortamda yapılacak vergisel işlemlerle ilgili teknik altyapı kurularak, İnteraktif Vergi Dairesi uygulaması oluşturulmuştur.

  (2) İnteraktif Vergi Dairesine kullanıcı kodu ve şifre bilgileri kullanılarak https://ivd.gib.gov.tr adresi üzerinden veya Başkanlık tarafından oluşturulan mobil uygulama üzerinden giriş yapılacaktır.

  (3) İnteraktif Vergi Dairesi hizmetlerinden;

  a) Maliye Bakanlığınca yapılan düzenlemeler kapsamında bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce kullanıcı kodu ve şifresi bulunan,

  b) e–Devlet şifresi bulunan,

  c) Bu Tebliğ kapsamında şifre edinen,

  kişiler yararlanabilecektir.

  İnteraktif Vergi Dairesi şifresi edinme

  MADDE 5 – (1) İnteraktif Vergi Dairesi hizmetlerinden yararlanmak isteyen ve daha önce şifre edinmemiş gerçek kişiler Sistem üzerinden istenen bilgileri girmek suretiyle şifre edinebileceklerdir. Bu kişilerin, bu Tebliğin EK-1’indeki “İnteraktif Vergi Dairesi Talep Bildirimi (Gerçek Kişiler İçin)”ni kendileri veya İnteraktif Vergi Dairesi ile ilgili işlemleri yapmaya yönelik özel yetki içeren noterde verilmiş vekâletnameyle yetkili kılınan kişiler aracılığıyla mükellefiyet kaydı bulunanların bağlı oldukları vergi dairesine, mükellefiyet kaydı bulunmayanların ise herhangi bir vergi dairesine bizzat vererek de şifre edinmeleri mümkündür.

  (2) İnteraktif Vergi Dairesini kullanmak isteyen ve daha önce şifre edinmemiş tüzel kişiler ve tüzel kişiliği olmayan teşekküller, kanuni temsilcileri/idarecileri aracılığıyla, Sistem üzerinden istenilen bilgileri girmek suretiyle şifre edinebileceklerdir. Tüzel kişilerin ve tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin, bu Tebliğin EK-2’sindeki “İnteraktif Vergi Dairesi Talep Bildirimi (Tüzel Kişiler ve Tüzel Kişiliği Olmayan Teşekküller İçin)”ni kanuni temsilcisi/idarecisi veya İnteraktif Vergi Dairesi ile ilgili işlemleri yapmaya yönelik özel yetki içeren noterde verilmiş vekâletnameyle yetkili kılınan kişiler aracılığıyla bağlı oldukları vergi dairesine, mükellefiyet kaydı bulunmayan tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin ise kanuni veya iş merkezinin bulunduğu yer vergi dairesine bizzat vererek de şifre edinmeleri mümkündür.

  (3) İnteraktif Vergi Dairesini kullanmak üzere, bu Tebliğin eklerinde yer alan İnteraktif Vergi Dairesi Talep Bildirimi ile ilgili vergi dairesine bildirimde bulunan kişilere vergi dairesince, müracaat anında Sistemden üretilecek interaktif vergi dairesi şifresini ihtiva eden kapalı bir zarf verilecektir. Şifre zarfının mükellefe veya yetki verilen kişiye tesliminde, “… Vergi Dairesi Başkanlığı/Vergi Dairesi Müdürlüğünün ……. T.C. kimlik numaralı/vergi kimlik numaralı mükellefi …….’ya İnteraktif Vergi Dairesi işlemlerinde kullanılmak üzere verilen şifreyi ihtiva eden zarf, kapalı olarak teslim edilmiştir.” şeklinde bir “Teslim Tutanağı” tanzim edilecek ve söz konusu tutanak,  mükellef veya noterde verilmiş vekaletnameyle yetki verdiği kişi ile müdür/vergi dairesi müdürü veya müdür yardımcısı tarafından tarih konulmak suretiyle imzalanacaktır. Tanzim edilen teslim tutanağı ile talepnamenin birer örneği ilgili vergi dairesinde muhafaza edilecektir.

  (4) Başkanlık, gelişen bilgi teknolojilerini dikkate alarak İnteraktif Vergi Dairesine giriş ya da kullanıcı kodu ve şifre oluşturma yöntemlerinde değişiklik yapmaya veya yeni yöntemler belirlemeye yetkilidir.

  İnteraktif Vergi Dairesinde yer alan bilgiler

  MADDE 6 – (1) İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden kişiler;

  a) Vergi dairesi sistemlerinde kayıtlı olan kimlik bilgilerini, iletişim bilgilerini, mükellefiyet bilgilerini ve motorlu taşıtlarına ilişkin bilgilerini,

  b) Vergi dairelerince tahsil ve takip edilen tüm borçlarını,

  c) Elektronik ortamda verilen bildirimleri, beyannameleri ile bu beyannamelere ilişkin tahakkuklarını,

  ç) Emanetler hesabına kaydedilen tutarları,

  d)  Haklarında yapılan elektronik yoklamalara ilişkin tutanakları,

  e) Vergi dairesi tarafından banka hesapları ve/veya taşıtları üzerine uygulanan elektronik hacizleri,

  f) Elektronik tebligat sistemi kapsamında tebliğ edilen elektronik imzalı tebliğ evraklarını,

  g) Adlarına düzenlenen vergi ve ceza ihbarnamelerini,

  ğ) Sistem üzerinden yaptıkları başvuru, talep ve bildirimlerin sonuçlarını,

  elektronik ortamda görüntüleyebilecektir.

  İnteraktif Vergi Dairesinde yapılabilecek işlemler

  MADDE 7 – (1) Aşağıda yer alan işlemleri, Kanunun mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendinin Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden, dileyen kişilerin İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden gerçekleştirmesine imkân tanınmıştır:

  a) Borç ödeme,

  b) e-Tebligat sistemine dahil olmak için talepte bulunulması,

  c) Kanunun 376 ncı maddesi kapsamında vergi ziyaı, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında indirim talebinde bulunulması,

  ç) Uzlaşma talebinde bulunulması,

  d) Mükellefiyet durum yazısı alınması,

  e) Borç durum yazısı talebinde bulunulması,

  f) Özelge talep edilmesi,

  g) İşe başlama bildiriminde bulunulması,

  ğ) Adres değişikliği bildiriminde bulunulması,

  h) İş yerlerinin (şubelerin) sayısında meydana gelen artış veya azalışlara ilişkin bildirimde bulunulması,

  ı) İşi bırakma bildiriminde bulunulması,

  i) İzaha davet müessesi kapsamında izahta bulunulması,

  j) 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesi kapsamında tecil talebinde bulunulması,

  k) Vergi türü dönem değişikliğine ilişkin talepte bulunulması,

  l) Muhtasar beyanname verilmeyeceğine dair dilekçe verilmesi,

  m) Bu fıkrada sayılmayan iş ve işlemler için “genel dilekçe” verilmesi,

  n) Başkanlıkça uygun görülen diğer iş ve işlemler.

  (2) Bildirim, yazı, dilekçe, tutanak, rapor ve diğer belgelerin internet veya mobil uygulama üzerinden alınması aşamasında kişilerin Sistemde tanımlı mobil telefon numarasına gönderilen şifrenin Sistem tarafından doğrulanmasının istenilmesi halinde ancak şifre doğrulandıktan sonra işlemler gerçekleştirilebilecektir.

  (3) İnteraktif Vergi Dairesi kullanıcı denetiminin kullanıcı kodu, şifre ve diğer güvenlik mekanizmaları ile elektronik ortamda gerçekleştirilmesi, Sistemin kullanımına ilişkin tüm işlemlerin elektronik olarak yapılması ve her işleme ait logların kayıt altına alınmasına bağlı olarak kaynağının inkâr edilemezliği söz konusu olduğundan, Sistem üzerinden verilen bildirim, yazı, dilekçe, tutanak, rapor ve diğer belgelerin güvenli elektronik imza ile imzalanmasına gerek bulunmamaktadır.

  (4) Sistem üzerinden hangi bildirim, yazı, dilekçe, tutanak, rapor ve belgelerin verilebileceği, bu belgelerin aktarımında hangi format, standart, kural ve usullere uyulacağı, belirlenen format, standart, kural ve usullerde yapılacak değişiklikler ile Sistemin kullanımına yönelik kılavuzlar https://ivd.gib.gov.tr adresi üzerinden duyurulacaktır.

  (5) İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden verilen “genel dilekçe”, başvuru sahibinin Sistemde tanımlı mobil telefon numarasına gönderilen şifrenin Sistem tarafından doğrulanmasını müteakip ilgili vergi dairesi başkanlığının/vergi dairesi müdürlüğünün ilgili birimine aktarılır. Dilekçenin kayıtlarına intikal ettirildiği birim, aşağıda sayılan hallerde dilekçeyi işlem yapmaksızın hıfz edebilir veya gerekçesini belirterek red edebilir:

  a) Konusu itibarı ile Başkanlığın görev ve sorumluluk alanına girmeyen dilekçeler,

  b) Başvuru sahibi dışındaki kişilere ilişkin dilekçeler,

  c) Başvuru usulü yürürlükte bulunan mevzuat gereğince belli bir format, standart, kural ve usule bağlanmış iş ve işlemlere ilişkin dilekçeler (10/10/2013 tarihli ve 28791 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 429) kapsamında verilen iade talep dilekçeleri vb.),

  ç) İnteraktif Vergi Dairesi üzerinde tanımlı iş akışı bulunan iş ve işlemlere ilişkin dilekçeler.

  (6) İnteraktif Vergi Dairesinde yapılan bir işlem sırasında herhangi bir belgenin mevzuatı gereğince ek yapılması gerekiyorsa söz konusu belgenin taranmış hali veya çekilen fotoğrafı Sistem üzerinden verilen bildirim, yazı, dilekçe, tutanak, rapor ve diğer belgelere eklenebilecektir. Ek yapılan belgelerin vergi dairesine kağıt ortamında ibrazının istenmesi durumunda söz konusu belgeler elektronik ortamda müracaat tarihini takip eden 15 gün içinde ilgili vergi dairesi başkanlığına/vergi dairesi müdürlüğüne evrak kayıt veya Sistem işlem numarası belirtilmek suretiyle elden ibraz edilebileceği gibi istenirse iadeli taahhütlü posta ile de gönderilebilecektir. Kişilerin yaptığı başvurular sonucunda vergi dairesince yoklama yapılması durumunda, yoklamaya yetkili personel tarafından nezdinde yoklama yapılandan belgelerin ibraz edilmesi istenebilecektir. İbraz edilen belgelerin fotoğrafı çekilerek Elektronik Yoklama Sistemine aktarılacaktır. İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden yapılan işlemler sırasında eklenen belgelerin ibrazıyla ilgili kurallar https://ivd.gib.gov.tr adresinde yayınlanacak kılavuzlarda yer alacaktır.

  (7) Kanunun 376 ncı maddesi kapsamında İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden başvurusu yapılan indirim talepleri üzerine düzenlenen tahakkuk fişi Sistemden iletilecektir. Bu ileti tahakkuk fişinin muhatabına tebliği yerine geçer.

  (8) Sistem üzerinden verilen bildirim, yazı, dilekçe, tutanak, rapor ve diğer belgeler için ilgili vergi dairesine posta yoluyla veya elden ayrıca başvuru şartı aranmaz. Bildirim, yazı, dilekçe, tutanak, rapor ve diğer belgelerin İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden alınmasından sonra yapılacak işlemler için bu Tebliğde özel düzenleme bulunmayan hallerde, konunun düzenlendiği ilgili mevzuat düzenlemeleri geçerlidir.

  (9) Sistemin geliştirilmesine yönelik çalışmalar sonucunda Sistemde var olan bilgiler, iş ve işlemlerde yapılacak değişikler ile yeni eklenecek hizmetler https://ivd.gib.gov.tr ve http://www.gib.gov.tr aracılığı ile ayrıca duyurulur.

  (10) Kişilerin başvuruları sonucunda Sistem tarafından oluşturulan doğrulanabilir belgeler, üçüncü kişilerce belge üzerinde yer alan doğrulama kodu aracılığıyla https://ivd.gib.gov.tr adresinden görüntülenerek teyit edilebilecektir.

  Diğer hususlar

  MADDE 8 – (1) İnteraktif Vergi Dairesi hizmetlerinden yararlanmak isteyen kişiler kendilerine verilen kullanıcı kodu ve şifreleri başka amaçla kullanamayacakları gibi, bir başkasının kullanmasına da izin vermeyeceklerdir. Kullanıcı kodu ve şifrenin yetkisiz kişilerce kullanıldığını öğrendikleri anda (kullanıcı kodu ve şifrenin kaybedilmesi, çalınması vb. durumlar dahil) Gelir İdaresi Başkanlığının 444 0 189 numaralı Vergi İletişim Merkezine (VİMER) telefonla veya ilgili vergi dairesine dilekçe ile derhal bilgi vereceklerdir. Söz konusu kişiler bildirim anına kadar yapılan işlemlerden ve taraflarına verilen kullanıcı kodu ve şifrenin kullanımından sorumlu olacaklardır.

  (2) İnteraktif Vergi Dairesi kullanıcı kodu ve şifresi edinmiş olan gerçek kişiler, tüzel kişilikte kanuni temsilciler, tüzel kişiliği olmayan teşekküllerde ise bunları idare edenler kendilerine verilen kullanıcı kodu ve şifrenin kullanımından sorumludurlar. Bu nedenle kullanıcı kodu ve şifrelerini; başka amaçlarla kullanamazlar, herhangi bir üçüncü kişiye açıklayamazlar ve kullanımına izin veremezler, işyerinin satışı, transferi ve işi bırakmada üçüncü kişilere devredemezler, kiralayamazlar ve satamazlar.

  (3) İnteraktif Vergi Dairesi kullanıcı kodu ve şifresinin özel yetki içeren noterde verilmiş vekâletnameyle yetkili kılınan kişilere teslimi, kullanıcı kodu ve şifre edinen gerçek kişiye, tüzel kişiliğe veya tüzel kişiliği olmayan teşekküllere teslim hükmünde sayılır.

  (4) Tüzel kişiliğin veya tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin, yetki verdiği kişinin bu yetkilerini iptal etmesi halinde durumu derhal ilgili vergi dairesine yazılı olarak bildirmesi gerekmektedir. Bu bildirimin ilgili vergi dairesi kayıtlarına girdiği ana kadar yapılan işlemlerden doğacak hukuki ve mali sorumluluk tüzel kişiliğe veya tüzel kişiliği olmayan teşekküllere ait olacaktır. Söz konusu yetkinin sona erdirildiğine dair ilgili vergi dairesine yazılı bildirim yapılmadığı takdirde yetki verilen kişinin, tüzel kişiliği veya tüzel kişiliği olmayan teşekkülleri temsil yetkisinin devam ettiği kabul edilecektir.

  (5) Kâğıt ortamda düzenlenip verilen bildirim, yazı, dilekçe, tutanak, rapor ve diğer belgeler ile elektronik ortamda düzenlenip gönderilen bildirim, yazı, dilekçe, tutanak, rapor ve diğer belgelerin hukuki sonuçları itibariyle hiçbir farkı bulunmamaktadır.

  (6) Elektronik ortamda yapılan işlemlerin tespit ve tevsikinde, Gelir İdaresi Başkanlığı/vergi dairesi kayıtları esas alınacaktır.

  (7) Başkanlık Sistemin altyapısını ve işleyişini göz önünde bulundurarak İnteraktif Vergi Dairesinde sunulan işlemlerde kısıtlamalara gidebilir.

  Yürürlük

  MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

  Yürütme

  MADDE 10 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

  Ekleri için tıklayınız.

   

  Torba Yasa Sgk ve Vergi Yönünden Getirdikleri

  Torba Yasa’da Avantajlar Var

  Uzun bir süredir kamuoyunun beklediği torba yasa ile çalışanlara yönelik ciddi düzenlemeler getiriliyor. Maliye Bakanımız Sayın Naci Ağbal’ın açıklamalarının ardından geçtiğimiz günlerde TBMM ’ye sevk edilen torba yasa, hem özel sektöre yönelik SGK ve Vergi avantajı getiren istihdam teşviklerini ve hem de diğer bir çok konuda önemli yenilikler içeriyor. Bu destekler, 2018 yılının istihdam hedeflerini besleyecek ve sürdürülebilir istihdam için gerekli alt yapıyı sağlayacak. Bu hafta yazılarımızda bu yenilikleri açıklayalım istedik.

   

  Asgari ücretlinin vergi avantajı

  Geçtiğimiz yıllarda vergi dilimi nedeniyle asgari ücretin altında kalanlar için kalıcı düzenleme geliyor. Eline geçen ücreti vergi tarifesi uygulanması nedeniyle net ücretin altında kalanların, net ücretlerinde meydana gelen bu azalmayı telafi edecek şekilde asgari geçim indirimi ilave edilmesi sağlanmaktadır. Ek düzenlemeye gerek kalmadan, her yıl kalıcı şekilde asgari geçim indirimi ilavesi yapılacak, böylece işçi mağdur olmayacak.

  İlave istihdam desteği

  İstihdamın arttırılması amacıyla kadın, engelli ve gençlere pozitif ayrımcılık yapılarak, ilave istihdam sağlayan işverenlerine yönelik sigorta prim ve gelir vergisi desteği getirilecek. İŞKUR’a kayıtlı işsizler arasından 1/1/2018 ila 31/12/2020 tarihleri arasında işverenlerce 4(a) bendi kapsamında işe alınanlar destek kapsamında olacak. İşe alınan kişinin, işe girdiği aydan önceki üç aylık sürede toplam on günden fazla sigortalı olmaması ve sigortalı sayısının ortalamasına ilave olmaları gerekecek. İmalat ve bilişim sektöründe işe alınanlar için destek tutarı prime esas kazançları tutarı üzerinden hesaplanan prim tutarı oranında; diğer sektörlerde ise asgari ücret üzerinden hesaplanan prim tutarı kadar destekten yararlanabilecek.

  Bu kapsamdaki prim desteği 2020 yılı Aralık ayı/dönemi aşılmamak üzere, destek kapsamına giren sigortalılar için 12 ay süreyle uygulanacak. Ancak bu süre; işe giriş tarihi itibarıyla 18 yaşından büyük kadın, 18 yaşından büyük 25 yaşından küçük erkek sigortalılar ile İŞKUR’a engelli olarak kayıtlı sigortalılar için 18 ay olarak uygulanacak. Yine bu sürelerde işverenin gelir vergisi stopajı, damga vergisi teşvikinden yararlanma imkanı olacak.

  ‘Bir senden bir benden’ teşviki

  1 ile 3 çalışanı olan imalat sektörü işverenleri bu sektörde ustalık belgesi sahibi ise yeni işe alacağı sigortalılar için hem sigorta hem de ücret desteği alabilecek. İşe alınacak sigortalının işe giriş tarihi itibarıyla 18 yaşından büyük ve 25 yaşından küçük sigortalılardan ve İŞKUR’a kayıtlı işsizler arasından olması esastır. Yine bu sigortalının 1/1/2018 tarihinden itibaren 4(a) kapsamında işe alınmış olması, işe girdiği aydan önceki üç aylık sürede toplam on günden fazla sigortalı bildirilmemiş olması ve sigortalı sayısının ortalamasına ilave olması gerekiyor.

  Bu şartları sağlayan sigortalılar için işe alındıkları tarihten 2018 yılı Aralık ayı/dönemine kadar destek verilecektir. Sigorta prim desteği, prime esas kazanç alt sınırı üzerinden yani asgari ücret üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı tutarında olacaktır. Yine 2018 yılı Aralık ayına/dönemine kadar geçerli olmak üzere; prim desteği sağlanan aya ilişkin prim ödeme gün sayısının 53,44 TL ile çarpılması sonucu bulunacak tutar, ücret desteği verilecek. Destek, sigortalının işe alındığı ayı takip eden ilk aydan başlamak üzere her ikinci ay için uygulanacaktır.

  Kadın çalışanlara kreş istisnası

  İşverenlerin kreş ve gündüz bakımevi için kadın çalışanlar adına verdikleri menfaatler asgari ücretin aylık brüt tutarının yüzde 15’ini geçmemek üzere gelir vergisinden istisna tutulacakİstisnadan yararlanmak için kreş hizmetlerinin işyerinde verilmemiş olmaması ve ödemenin çalışanlara nakden yapılmadan kreş ve gündüz bakımevi hizmeti sağlayanlara yapılması gerekiyor. Yani doğrudan kadın çalışana yapılan nakdi yardım istisna kapsamında olmayacak. Bunun gibi kadın çalışanlara yapılan kreş ve gündüz bakımevi yardımı gibi adlar altında nakden yapılan ödemeler de istisna kapsamında olmayacak.

  Resul Kurt / Star Gazetesi

  Vergilerde Değişiklikler

  Geçtiğimiz hafta Meclise, “Vergi Kanunları İle Bazı KHK’larda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı”, “Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla İcra Ve İflas Kanunu Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı”, “Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” adlarıyla üç adet Torba Kanun Tasarısı sunuldu.

  Aynı kanuna ilişkin çeşitli değişiklikler dahi içeren bu Torba Kanun tasarılarının niçin ayrı ayrı sunulup, tek bir tasarı halinde birleştirilmediğinin sebebini bilmiyorum. Maksat her halde, doktrinde çorba kanun veya çuval kanun diye adlandırılan Torba Kanun adedini artırmaktan öte olmalı.

  Söz konusu üç Torba Kanun Tasarısı’ndan vergi kanunları da tabii ki nasibini alıyor. Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, Vergi Usul Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu, Özel Tüketim Vergisi Kanunu, Harçlar Kanunu ve Belediye Gelirleri Kanunu değişikliğe uğrayan Kanunlar arasında.

  Ben de yapılması öngörülen bu değişiklikleri yazılarımda aktarmaya çalışacağım. Bu yazımda Gelir Vergisi Kanunu’nda yapılması öngörülen değişiklikleri aktarmaya çalışacağım.

  Öngörülen bir değişiklikle; evlerinde çatı veya cephelerine kurdukları ve azami gücü sistemle 10 k W’yi geçmeyen sistemle elektrik üretenlerin, ürettikleri enerjiyi son kaynak tedarik sistemine satanların bu satıştan elde ettikleri kazançlar vergiden istisna olacaktır.

  Öngörülen bir diğer değişiklikle; işverenlerce kadın hizmet erbabına kreş veya gündüz bakımevi hizmetinin işyerinde verilmesi veya bu hizmetin dışarıda alınması halinde de istisnanın uygulanması sağlanıyor. Bu hizmetin işverenlerce dışarıdan alınması halinde çalışan başına yapılan kreş veya gündüz bakımevi kurumuna yapılan ödemenin, asgari ücretin aylık brüt tutarının %15’ini geçmesi halinde, aşan kısım istisnadan yararlandırılmayarak ücret olarak vergilendirilecektir. Bilindiği gibi, 14.07.2004 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik’in 15. maddesi ile, “işverenin belediye ve mücavir alan sınırları içinde bulunan tüm iş yerlerinde, yaşları ve medeni halleri ne olursa olsun, toplam 150’den çok kadın çalışanı olması halinde, 0-6 yaşındaki çocukların bırakılması, bakımı ve emziren çalışanların çocuklarını emzirmeleri için işveren tarafından, çalışma yerlerinden ayrı ve iş yerine yakın belirli şartları taşıyan bir yurdun kurulması zorunlu kılınmıştır. 7.9.2017 günlü DÜNYA gazetesinde yayımlanan yazımızda bazı işverenlerin kreş veya gündüz bakımevi oluşturma yükümlülüklerini yerine getiremediklerini, buna karşılık dışarıdan bu hizmeti almak istediklerini ancak bu defa vergi engeli ile karşılaştklarının, konunun ücret bağlamında kanunda açıklığa kavuşturulması gerektiğini yazmıştım. Önerimizin dikkate alınmış olması sevindirici.

  Öngörülen bir diğer değişiklikle de; ücretlilere hizmet sözleşmesi sona erdikten sonra karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesi kapsamında ödenen tazminatlar, iş kaybı tazminatları, iş sonu tazminatları, iş güvencesi tazminatları gibi adlarla ödenen tazminatlar da ücret niteliğinde olduğu açıklığa kavuşturularak istisna kapsamına alınıyor. Ancak bu tazminatların ücretliye tâbi olduğu iş mevzuatına göre ödenecek kıdem tazminatına ilişkin vergi istisnasının sınırı içerisinde değerlendirilmesi ve bu sınırı aşan kısmının ücret olarak vergilendirilmesinin öngörülmesi, söz konusu tazminat istisnasının önemini azaltmaktadır.

  Öngörülen bir diğer değişiklikle de; asgari ücret üzerinden ücret alanların ücretlerinde, yılın son aylarında vergi tarifesi dolayısıyla asgari ücretin altına düşecek şekilde oluşan aşınmayı telafi edecek düzenleme kalıcı hale getirilmektedir. 2016 yılı için 6753 sayılı Kanun’la, 2017 yılı için 7061 sayılı Kanun’la yapılan düzenlemeleri aktardığımız 1 Kasım 2016 ve 14.12.2017 günlü DÜNYA gazetelerinde yayımlanan yazılarımızda “ilke bazında düzenleme yapılmayıp, geçici maddelerle yıllık düzenleme yapılmasını eleştirmiş”, her yıl geçici düzenleme yerine kalıcı bir düzenleme yapılması gerektiğini yazmıştık. Bu düşüncemizin de yaşama geçtiğini görmek sevindirici.

  Bumin Doğrusöz / Dünya Gazetesi

  Vergi Hukukunda Tebliğ Yeri

  Vergi hukukunda kural olarak tahakkuk fişinden gayri vergilendirme ile ilgili olup, hüküm ifade eden bilumum vesikalar ve yazılar adresleri bilinen gerçek ve tüzel kişilere posta vasıtasıyla ilmühaberli taahhütlü olarak, adresleri bilinmeyenlere ilan yoluyla tebliğ edilir.

  Vergi Usul Kanunu’nun 101’inci maddesinde 7021 sayılı Kanun’un 16’ncı maddesi ile yapılan değişiklik uyarınca “vergilendirme ile ilgili olup, hüküm ifade eden bilumum vesikalar ve yazılar adresi bilinen gerçek ve tüzel kişilere posta vasıtasıyla ilmühaberli taahhütlü olarak, adresleri bilinmeyenlere ilan yolu ile tebliğ edilir. Buna göre mükelleflere tebliğler bilinen adreslere yapılabilecek olup, aşağıda yer alan adresler bilinen adres olarak kabul edilecektir. Buna göre mükelleflerin bilinen adresleri;

  • Mükellef tarafından işe başlamada veya adres değişikliğinde bildirilen iş yeri adresleri,
  • Yoklama fişinde veya ilgilinin imzası bulunmak koşuluyla yetkili memurlar tarafından tutanakla tespit edilen iş yeri adresleri ile,
  • Nüfus Hizmetleri Kanunu’na göre oluşturulan adres, kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresidir.

  Ancak yukarıda yer alan mükellef tarafından işe başlamada veya adres değişikliğinde bildirilen iş yeri adresleri ile yoklama ile tespit edilen iş yeri adreslerinden tarih itibarıyla tebligat yapacak makama en son bildirilmiş veya bu makam tarafından tespit edilmiş olan adres dikkate alınarak tebligat öncelikle bu adrese yapılacaktır.

  İş yeri adresinde tebliğ yapılacak olanların adreslerinde bulunmamaları halinde, işin bırakılması veya işin bırakılmış olduğu hususunun kabul edilmesi hallerinde tebliğ, gerçek kişilerde kendisinin, tüzel kişilerde ise bunların başkan, müdür veya kanuni temsilcilerinden birinin, tüzel kişiliği olmayan teşekküllerde ise bunları idare edenler veya varsa temsilcilerinden herhangi birinin adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresinde yapılacak.

  Bu bağlamda tebliğ evrakını gönderecek olan idare öncelikle kayıtlarını inceleyerek kayıtlarına intikal etmiş iş yeri adresi olup olmadığını kontrol edecek, bu kapsamda bir iş yeri adresi bulunması durumunda tebligatın bu iş adresinde yapılması sağlanacaktır.

  İş yeri adresinde tebliğ yapılacak olanların;

  • Geçici veya daimi ayrılma gibi nedenlerle bu adreslerinde bulunamaması,
  • Vergi Usul Kanunu’nun 160’ıncı maddesinin ikinci fıkrası uyarınca ilgili mevzuat kapsamında işini bırakmış olduğu tespit ve kabul edilmiş olunması,

  Hallerinde tebliğ, gerçek kişilerde kendisinin, tüzel kişilerde bunların başkan, müdür veya kanuni temsilcilerinden birinin, tüzel kişiliği olmayan teşekküllerde ise bunları idare edenler veya varsa temsilcilerinden herhangi birinin adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresinde tebliğ yapılacak.

  Bilinen işyeri adresi olmayanlara tebliğ ise doğrudan adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresinde yapılabilecek.

  Tebliğ olunacak evrakı içeren zarf posta idaresince muhatabına verilecek ve bu durum muhatap ile posta memuru tarafından tebliğ alındısına tarih ve imza konulmak suretiyle tespit edilecek.

  Muhatap tebellüğden imtina ederse, tebliğ evrakının gönderildiği idareden alınabileceği şerhini (açıklamasını) içeren bir pusula kapıya yapıştırılacak. Posta memuru, durumu tebliğ alındısı üzerine şerh ve imza ederek tebliğ olunacak evrakı tebliği yaptıran idareye teslim edecek. Bu durumda tebliğ pusulasının kapıya yapıştırıldığı tarihte yapılmış sayılacak.

  Bilinen iş yeri veya yerleşim yeri adresinde bulunmasına karşın muhatabın tebellüğden kaçınması (imtina etmesi) durumunda, posta memuru tarafından tebliğ evrakının gönderildiği idareden alınabileceği şerhini (açıklaması) içeren pusula kapıya yapıştırılacak. Bu durumda; posta memuru tarafından tebliğ alındısı üzerine şerh ve imza edilerek tebliğ evrakını gönderen idareye iade işlemi yapılır.

  Vergi Usul Kanunu’nun 157’nci maddesi gereği olarak “… yazılı bilinen iş yeri adreslerini değiştiren mükellefler, yeni adreslerini vergi dairesine bildirmek zorundadırlar.”

  Konuya ilişkin daha ayrıntılı bilgi Vergi Usul Kanunu’nun 485 sıra numaralı Tebliğinde mevcut. (17.12.2017 gün ve 30273 sayılı Resmi Gazete)

  Veysi Seviğ / İto.com.tr

  Yeni Vergi Düzenlemelerinin Yürürlük Tarihi

  Bir süredir TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen ve çok sayıda vergi düzenlemesini de içeren torba tasarı geçtiğimiz Salı günü kabul edilerek yasalaştı. Aralık ayı içinde Cumhurbaşkanı tarafından onaylanıp Resmi Gazete’de yayımlandığında yasama süreci tamamlanacak.
  Kanunla yapılan çok sayıda düzenlemeden bazıları yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girecek. Hem yayım tarihi itibariyle yürürlüğe girecek düzenlemelere şimdiden hazır olmak, hem de ileride yürürlüğe girecek düzenlemelere uyum için hazırlıklara başlamak isteyenler için, düzenlemelerden seçtiğim bazılarının yürürlük tarihlerini özetlemek istedim.

  Yeni kurumlar vergisi oranı

  Kurumlar Vergisi Kanunu’na eklenen bir geçici maddeyle, 2018, 2019 ve 2020 yıllarıyla sınırlı olarak kurumlar vergisi oranı %22 yapıldı. Dolayısıyla 2018 yılının ilk geçici vergi döneminde yeni oranın ilk uygulamasını yapıyor olacağız.

  Kendilerine özel hesap dönemi tayin edilen kurumlar için uygulama, ilgili yıl içinde başlayan hesap dönemleri için yapılacak. Buna göre bu kurumlarda yeni oran ilk olarak, özel hesap dönemi 1 Şubat’ta başlayan kurumlar için uygulanmak üzere, haziran ayında verilecek geçici vergi döneminde kullanılacak.

  Taşınmaz ve iştirak satış kazancı istisnası

  Kurumların iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan taşınmazların satışından doğan kazançlarına uygulanan istisnayı, kazancın %75’inden %50’sine indiren düzenleme kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe girecek. Farklı görüşler ortaya çıkar mı bilmem ama kanunun yayımı tarihine kadar olan satışlarda eski oranın, yayımı sonrası satışlarda ise yeni oranın uygulanacağını düşünüyorum.

  Finansal kiralama ve finansman şirketlerinde özel indirimin gider kaydedilmesi

  Finansal kiralama ve finansman şirketleri tarafından ayrılan özel karşılıkların tamamının, ayrıldıkları yılda gider olarak dikkate alınmasını sağlayan düzenleme, 01.01.2019 tarihinde yürürlüğe girecek.

  GMSİ matrahının tespitinde götürü gider oranı

  Gayrimenkul sermaye iratlarının vergilemesinde, götürü gider yönteminin seçilmesi durumunda dikkate alınan götürü gider oranını %25’den %15’e indiren düzenleme, 01.01.2017 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek. Dolayısıyla 2018 yılı Mart ayında kira geliri beyan edecek olanlar, götürü gider yöntemini seçmeleri durumunda %15 götürü gider indirecekler.

  Engellilerin istisna kapsamında taşıt iktisabında istisna

  Otomobil, arazi taşıtı, SUV ve benzeri taşıtların engelliler tarafından ilk iktisabında uygulanan istisnanın, iktisap edilen aracın değerinin 200 bin liranın altında olması şartıyla sağlanmasını öngören, motor silindir hacmine bağlı sınırlamayı ise kaldıran düzenleme, kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

  Bazı içecekleri ve makaronları özel tüketim vergisi kapsamına alınması

  Makaronları %65,25 oranında vergilemek üzere özel tüketim vergisi kapsamına alan düzenleme kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

  Başta alkolsüz biralar, sade ve meyveli gazozlar, enerji içecekleri, meyve ve sebze suları olmak üzere birçok malı özel tüketim vergisi kapsamına alan ve uygulanacak oranı % 10 olarak belirleyen düzenleme, 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe girecek.

  İhtiyati hacze itiraz, ödeme emrine itiraz, teminatlı alacaklarda ödeme ve mal bildirimi süreleri
  6183 sayılı Kanun’da yer alan; ihtiyati hacze itiraz süresini, ödeme emri ile amme borçlusuna borcun 7 gün içerisinde ödenmesi veya mal bildiriminde bulunulması yönünde bildirimde bulunulacağını belirten düzenlemede yer alan süreyi, teminatlı alacakların paraya çevrilmesinden önce borçluya yapılan tebliğ ile verilen ödeme süresini, ödeme emrine itiraz ve itirazı reddedilenler için mal bildiriminde bulunma süresini ve mal bildiriminde bulunmayanlar hakkında uygulanacak hapis cezası kararı alınması için geçmesi gereken süreyi 7 günden 15 güne çıkartan düzenleme, 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe girecek.

  Yeni özel iletişim vergisi oranı

  Farklı hizmetler için halen %5, 15 ve 25 olan özel iletişim vergisi oranlarını, bütün hizmetler için %7.5 olarak belirleyen düzenleme, 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe girecek.

  Banka ve sigorta muameleleri vergisi

  Daha önce sadece Türkiye’de kurulu borsalarda gerçekleştirilen işlemler sonucu lehe alınan paralar istisna kapsamında iken, işlemin yapıldığı yere bakılmaksızın, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri sonucu lehe alınan paraları banka ve sigorta muameleleri vergisinden istisna tutan düzenleme, kanunun yayımlandığı ayı izleyen aybaşında, yani 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe girecek.

  Yeni şans oyunları vergisi oranı

  Şans oyunları ile düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyelerde veraset ve intikal vergisi oranını %10’dan %20’ye çıkartan düzenleme, kanunun yayımlandığı ayı izleyen aybaşında, yani 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe girecek.

  Motorlu taşıtlar vergisi kanunu düzenlemeleri

  Motorlu taşıtlar vergisi artışı öngören düzenlemeler, 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe girecek.

  Transfer fiyatlandırması yöntem belirleme anlaşması harçları

  Transfer fiyatlandırması ön fiyat anlaşmalarına ilişkin başvuru harcı (56.979,40 TL) ve yenileme harcını (45.583,30 TL) kaldıran düzenleme, kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

  Recep Bıyık / Dünya Gazetesi

  2015 Yılı Pratik Bilgileri.

  http://www.mustafagulsen.com/wp-content/themes/mustafagulsen/css/img/redbut.gifÖzel Usulsüzlük Cezaları

  http://www.mustafagulsen.com/wp-content/themes/mustafagulsen/css/img/redbut.gif6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa Göre Uygulanacak Para Cezaları

  http://www.mustafagulsen.com/wp-content/themes/mustafagulsen/css/img/redbut.gif4857 sayılı İş Kanununa Göre Uygulanacak Para Cezaları

  http://www.mustafagulsen.com/wp-content/themes/mustafagulsen/css/img/redbut.gif50 ve Daha Fazla İşçi Çalıştırılan İşyerleri İçin Zorunlu İstihdam Oranları

  http://www.mustafagulsen.com/wp-content/themes/mustafagulsen/css/img/redbut.gifFatura Düzenleme Sınırı

  http://www.mustafagulsen.com/wp-content/themes/mustafagulsen/css/img/redbut.gifSGK Gecikme Zammı Oranları

  http://www.mustafagulsen.com/wp-content/themes/mustafagulsen/css/img/redbut.gifSigorta Primine Esas Aylık Taban ve Tavan Ücretler

  http://www.mustafagulsen.com/wp-content/themes/mustafagulsen/css/img/redbut.gifSigorta Primine Tabi Tutulmayacak Yemek Parası ile Çocuk ve Aile Zammı Tutarları

  http://www.mustafagulsen.com/wp-content/themes/mustafagulsen/css/img/redbut.gifGecikme Zammı Oranları

  http://www.mustafagulsen.com/wp-content/themes/mustafagulsen/css/img/redbut.gifGeçici Vergi Oranları

  http://www.mustafagulsen.com/wp-content/themes/mustafagulsen/css/img/redbut.gifAmortisman Sınırı

  http://www.mustafagulsen.com/wp-content/themes/mustafagulsen/css/img/redbut.gifArizi Kazançlar İstisna Tutarları

  http://www.mustafagulsen.com/wp-content/themes/mustafagulsen/css/img/redbut.gifAsgari Geçim İndirimi Tutarları

  http://www.mustafagulsen.com/wp-content/themes/mustafagulsen/css/img/redbut.gifAsgari Ücret ve Asgari Ücrete İlişkin Hesaplamalar

  http://www.mustafagulsen.com/wp-content/themes/mustafagulsen/css/img/redbut.gifAylık Engellilik İndirim Tutarları

  http://www.mustafagulsen.com/wp-content/themes/mustafagulsen/css/img/redbut.gifBazı Damga Vergisi Nispetleri ve Maktu Tutarlar

  http://www.mustafagulsen.com/wp-content/themes/mustafagulsen/css/img/redbut.gifBazı Menkul Sermaye İratlarına Uygulanan İndirim Oranları

  http://www.mustafagulsen.com/wp-content/themes/mustafagulsen/css/img/redbut.gifBeyannamelerini İmzalatma Kapsamında Olanlar

  http://www.mustafagulsen.com/wp-content/themes/mustafagulsen/css/img/redbut.gifBeyannamelerini İmzalatmak Zorunda Olmayanlar

  http://www.mustafagulsen.com/wp-content/themes/mustafagulsen/css/img/redbut.gifÇıraklar İçin Aylık Asgari Ücret Tutarları

  http://www.mustafagulsen.com/wp-content/themes/mustafagulsen/css/img/redbut.gif26.07.2001’den İtibaren İhraç Edilen Hazine Bonosu ve Devlet Tahvili Gelirleri İçin İstisna Tutarı

  http://www.mustafagulsen.com/wp-content/themes/mustafagulsen/css/img/redbut.gifDeğer Artış Kazançları İstisna Tutarları

  http://www.mustafagulsen.com/wp-content/themes/mustafagulsen/css/img/redbut.gifDönemler İtibariyle Asgari Ücret Tutarları

  http://www.mustafagulsen.com/wp-content/themes/mustafagulsen/css/img/redbut.gifEmlak Vergisi Değeri Yıllık Artış Oranları

  http://www.mustafagulsen.com/wp-content/themes/mustafagulsen/css/img/redbut.gifEmlak Vergisi Oranları

  http://www.mustafagulsen.com/wp-content/themes/mustafagulsen/css/img/redbut.gifGelir Vergisi Tarifesi (Ücret Dışı Gelirler İçin)

  http://www.mustafagulsen.com/wp-content/themes/mustafagulsen/css/img/redbut.gifGelir Vergisi Tarifesi (Ücret Gelirleri İçin)

  http://www.mustafagulsen.com/wp-content/themes/mustafagulsen/css/img/redbut.gifGVK’nın 94 ile Geç. 61, 64, 67, 68 ve 69 Maddesine Göre Bazı Tevkifat Oranları

  http://www.mustafagulsen.com/wp-content/themes/mustafagulsen/css/img/redbut.gifHizmet Sözleşmesi Sona Erdirilirken Dikkate Alınacak Bildirim Süreleri ve İhbar Tazminatı Tutarları

  http://www.mustafagulsen.com/wp-content/themes/mustafagulsen/css/img/redbut.gifİşsizlik Sigortası Prim Oranları

  http://www.mustafagulsen.com/wp-content/themes/mustafagulsen/css/img/redbut.gifKatsayılar ve Devlet Memurlarına Sağlanan Sosyal Yardımlar

  http://www.mustafagulsen.com/wp-content/themes/mustafagulsen/css/img/redbut.gifKDV Genel Uygulama Tebliğine Göre KDV İade ve Mahsuplarına İlişkin Tablo

  http://www.mustafagulsen.com/wp-content/themes/mustafagulsen/css/img/redbut.gifKDV Genel Uygulama Tebliğine Göre KDV Tevkifatlarına İlişkin Tablo

  http://www.mustafagulsen.com/wp-content/themes/mustafagulsen/css/img/redbut.gifKıdem Tazminatı Tavanı

  http://www.mustafagulsen.com/wp-content/themes/mustafagulsen/css/img/redbut.gifKKTC’ye Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündelikler

  http://www.mustafagulsen.com/wp-content/themes/mustafagulsen/css/img/redbut.gifKonut Kapıcı Ücreti ve Kesintiler

  http://www.mustafagulsen.com/wp-content/themes/mustafagulsen/css/img/redbut.gifKonut Kira Geliri İstisna Tutarları

  http://www.mustafagulsen.com/wp-content/themes/mustafagulsen/css/img/redbut.gifÖrgün Eğitim Öğrencileri İçin Dönemler İtibariyle Aylık Asgari Ücret Tutarları

  http://www.mustafagulsen.com/wp-content/themes/mustafagulsen/css/img/redbut.gifReeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanan İskonto ve Faiz Oranları

  http://www.mustafagulsen.com/wp-content/themes/mustafagulsen/css/img/redbut.gifSS ve GSS Kanunu’na Göre Prim Oranları

  http://www.mustafagulsen.com/wp-content/themes/mustafagulsen/css/img/redbut.gifSS ve GSS Kanununa Göre Uygulanacak İdari Para Cezaları

  http://www.mustafagulsen.com/wp-content/themes/mustafagulsen/css/img/redbut.gifTecil Faizi Oranları

  http://www.mustafagulsen.com/wp-content/themes/mustafagulsen/css/img/redbut.gifTevkifata Tabi Menkul ve Gayrimenkul Sermaye İratlarında Beyan Sınırları

  http://www.mustafagulsen.com/wp-content/themes/mustafagulsen/css/img/redbut.gifTevkifata ve İstisnaya Konu Olmayan Menkul ve GMS İratlarına İlişkin Beyan Sınırları

  http://www.mustafagulsen.com/wp-content/themes/mustafagulsen/css/img/redbut.gifUsulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel

  http://www.mustafagulsen.com/wp-content/themes/mustafagulsen/css/img/redbut.gifVeraset ve İntikal Vergisi Tarifesi

  http://www.mustafagulsen.com/wp-content/themes/mustafagulsen/css/img/redbut.gifVergi Kodları

  http://www.mustafagulsen.com/wp-content/themes/mustafagulsen/css/img/redbut.gifVergiden Müstesna Çocuk Yardımı

  http://www.mustafagulsen.com/wp-content/themes/mustafagulsen/css/img/redbut.gifVergiden Müstesna Harcırah Tavanı

  http://www.mustafagulsen.com/wp-content/themes/mustafagulsen/css/img/redbut.gifVergiden Müstesna Yemek Bedeli

  http://www.mustafagulsen.com/wp-content/themes/mustafagulsen/css/img/redbut.gifYatırım Teşvik Belgesine Bağlanabilecek Sabit Yatırım Tutarları

  http://www.mustafagulsen.com/wp-content/themes/mustafagulsen/css/img/redbut.gifYeniden Değerleme Oranları

  http://www.mustafagulsen.com/wp-content/themes/mustafagulsen/css/img/redbut.gifYeniden Değerleme Oranları (Geç. Ver. Dönemleri)

  http://www.mustafagulsen.com/wp-content/themes/mustafagulsen/css/img/redbut.gifYıllara Göre Mükellefin Vergi Yükü

  http://www.mustafagulsen.com/wp-content/themes/mustafagulsen/css/img/redbut.gifYıllık Ücretli İzinler

  http://www.mustafagulsen.com/wp-content/themes/mustafagulsen/css/img/redbut.gifYurtdışı Gündelikleri

  http://www.mustafagulsen.com/wp-content/themes/mustafagulsen/css/img/redbut.gifYurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) (2003=100)

  http://www.mustafagulsen.com/wp-content/themes/mustafagulsen/css/img/redbut.gifTüketici Fiyat Endeksi (TÜFE 2003=100)

  http://www.mustafagulsen.com/wp-content/themes/mustafagulsen/css/img/redbut.gifÜretici Fiyat Endeksi (ÜFE 2003=100) (TUİK tarafından güncellenmemektedir)

  http://www.mustafagulsen.com/wp-content/themes/mustafagulsen/css/img/redbut.gifToptan Eşya Fiyat Endeksi (1994=100) (TUİK tarafından güncellenmemektedir)

  http://www.mustafagulsen.com/wp-content/themes/mustafagulsen/css/img/redbut.gifYurt İçi Üretici Enflasyon Oranları(2003=100)

  http://www.mustafagulsen.com/wp-content/themes/mustafagulsen/css/img/redbut.gifTüketici Enflasyon Oranları(2003=100)

  http://www.mustafagulsen.com/wp-content/themes/mustafagulsen/css/img/redbut.gifÜretici Enflasyon Oranları(2003=100) (TUİK tarafından güncellenmemektedir)

  http://www.mustafagulsen.com/wp-content/themes/mustafagulsen/css/img/redbut.gifTüketici Enflasyon Oranları(1994=100)

  http://www.mustafagulsen.com/wp-content/themes/mustafagulsen/css/img/redbut.gifToptan Eşya Enflasyon Oranları (1994=100) (TUİK tarafından güncellenmemektedir)

  Not: Pratik Bilgiler
  www.yaklasim.com
  adresinden alınmıştır.