• SSK ve Vergi Mevzuatında Son Konular

 • Gündem


 • Torba Yasa Sgk ve Vergi Yönünden Getirdikleri


  Torba Yasa’da Avantajlar Var

  Uzun bir süredir kamuoyunun beklediği torba yasa ile çalışanlara yönelik ciddi düzenlemeler getiriliyor. Maliye Bakanımız Sayın Naci Ağbal’ın açıklamalarının ardından geçtiğimiz günlerde TBMM ’ye sevk edilen torba yasa, hem özel sektöre yönelik SGK ve Vergi avantajı getiren istihdam teşviklerini ve hem de diğer bir çok konuda önemli yenilikler içeriyor. Bu destekler, 2018 yılının istihdam hedeflerini besleyecek ve sürdürülebilir istihdam için gerekli alt yapıyı sağlayacak. Bu hafta yazılarımızda bu yenilikleri açıklayalım istedik.

   

  Asgari ücretlinin vergi avantajı

  Geçtiğimiz yıllarda vergi dilimi nedeniyle asgari ücretin altında kalanlar için kalıcı düzenleme geliyor. Eline geçen ücreti vergi tarifesi uygulanması nedeniyle net ücretin altında kalanların, net ücretlerinde meydana gelen bu azalmayı telafi edecek şekilde asgari geçim indirimi ilave edilmesi sağlanmaktadır. Ek düzenlemeye gerek kalmadan, her yıl kalıcı şekilde asgari geçim indirimi ilavesi yapılacak, böylece işçi mağdur olmayacak.

  İlave istihdam desteği

  İstihdamın arttırılması amacıyla kadın, engelli ve gençlere pozitif ayrımcılık yapılarak, ilave istihdam sağlayan işverenlerine yönelik sigorta prim ve gelir vergisi desteği getirilecek. İŞKUR’a kayıtlı işsizler arasından 1/1/2018 ila 31/12/2020 tarihleri arasında işverenlerce 4(a) bendi kapsamında işe alınanlar destek kapsamında olacak. İşe alınan kişinin, işe girdiği aydan önceki üç aylık sürede toplam on günden fazla sigortalı olmaması ve sigortalı sayısının ortalamasına ilave olmaları gerekecek. İmalat ve bilişim sektöründe işe alınanlar için destek tutarı prime esas kazançları tutarı üzerinden hesaplanan prim tutarı oranında; diğer sektörlerde ise asgari ücret üzerinden hesaplanan prim tutarı kadar destekten yararlanabilecek.

  Bu kapsamdaki prim desteği 2020 yılı Aralık ayı/dönemi aşılmamak üzere, destek kapsamına giren sigortalılar için 12 ay süreyle uygulanacak. Ancak bu süre; işe giriş tarihi itibarıyla 18 yaşından büyük kadın, 18 yaşından büyük 25 yaşından küçük erkek sigortalılar ile İŞKUR’a engelli olarak kayıtlı sigortalılar için 18 ay olarak uygulanacak. Yine bu sürelerde işverenin gelir vergisi stopajı, damga vergisi teşvikinden yararlanma imkanı olacak.

  ‘Bir senden bir benden’ teşviki

  1 ile 3 çalışanı olan imalat sektörü işverenleri bu sektörde ustalık belgesi sahibi ise yeni işe alacağı sigortalılar için hem sigorta hem de ücret desteği alabilecek. İşe alınacak sigortalının işe giriş tarihi itibarıyla 18 yaşından büyük ve 25 yaşından küçük sigortalılardan ve İŞKUR’a kayıtlı işsizler arasından olması esastır. Yine bu sigortalının 1/1/2018 tarihinden itibaren 4(a) kapsamında işe alınmış olması, işe girdiği aydan önceki üç aylık sürede toplam on günden fazla sigortalı bildirilmemiş olması ve sigortalı sayısının ortalamasına ilave olması gerekiyor.

  Bu şartları sağlayan sigortalılar için işe alındıkları tarihten 2018 yılı Aralık ayı/dönemine kadar destek verilecektir. Sigorta prim desteği, prime esas kazanç alt sınırı üzerinden yani asgari ücret üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı tutarında olacaktır. Yine 2018 yılı Aralık ayına/dönemine kadar geçerli olmak üzere; prim desteği sağlanan aya ilişkin prim ödeme gün sayısının 53,44 TL ile çarpılması sonucu bulunacak tutar, ücret desteği verilecek. Destek, sigortalının işe alındığı ayı takip eden ilk aydan başlamak üzere her ikinci ay için uygulanacaktır.

  Kadın çalışanlara kreş istisnası

  İşverenlerin kreş ve gündüz bakımevi için kadın çalışanlar adına verdikleri menfaatler asgari ücretin aylık brüt tutarının yüzde 15’ini geçmemek üzere gelir vergisinden istisna tutulacakİstisnadan yararlanmak için kreş hizmetlerinin işyerinde verilmemiş olmaması ve ödemenin çalışanlara nakden yapılmadan kreş ve gündüz bakımevi hizmeti sağlayanlara yapılması gerekiyor. Yani doğrudan kadın çalışana yapılan nakdi yardım istisna kapsamında olmayacak. Bunun gibi kadın çalışanlara yapılan kreş ve gündüz bakımevi yardımı gibi adlar altında nakden yapılan ödemeler de istisna kapsamında olmayacak.

  Resul Kurt / Star Gazetesi

  Vergilerde Değişiklikler

  Geçtiğimiz hafta Meclise, “Vergi Kanunları İle Bazı KHK’larda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı”, “Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla İcra Ve İflas Kanunu Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı”, “Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” adlarıyla üç adet Torba Kanun Tasarısı sunuldu.

  Aynı kanuna ilişkin çeşitli değişiklikler dahi içeren bu Torba Kanun tasarılarının niçin ayrı ayrı sunulup, tek bir tasarı halinde birleştirilmediğinin sebebini bilmiyorum. Maksat her halde, doktrinde çorba kanun veya çuval kanun diye adlandırılan Torba Kanun adedini artırmaktan öte olmalı.

  Söz konusu üç Torba Kanun Tasarısı’ndan vergi kanunları da tabii ki nasibini alıyor. Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, Vergi Usul Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu, Özel Tüketim Vergisi Kanunu, Harçlar Kanunu ve Belediye Gelirleri Kanunu değişikliğe uğrayan Kanunlar arasında.

  Ben de yapılması öngörülen bu değişiklikleri yazılarımda aktarmaya çalışacağım. Bu yazımda Gelir Vergisi Kanunu’nda yapılması öngörülen değişiklikleri aktarmaya çalışacağım.

  Öngörülen bir değişiklikle; evlerinde çatı veya cephelerine kurdukları ve azami gücü sistemle 10 k W’yi geçmeyen sistemle elektrik üretenlerin, ürettikleri enerjiyi son kaynak tedarik sistemine satanların bu satıştan elde ettikleri kazançlar vergiden istisna olacaktır.

  Öngörülen bir diğer değişiklikle; işverenlerce kadın hizmet erbabına kreş veya gündüz bakımevi hizmetinin işyerinde verilmesi veya bu hizmetin dışarıda alınması halinde de istisnanın uygulanması sağlanıyor. Bu hizmetin işverenlerce dışarıdan alınması halinde çalışan başına yapılan kreş veya gündüz bakımevi kurumuna yapılan ödemenin, asgari ücretin aylık brüt tutarının %15’ini geçmesi halinde, aşan kısım istisnadan yararlandırılmayarak ücret olarak vergilendirilecektir. Bilindiği gibi, 14.07.2004 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik’in 15. maddesi ile, “işverenin belediye ve mücavir alan sınırları içinde bulunan tüm iş yerlerinde, yaşları ve medeni halleri ne olursa olsun, toplam 150’den çok kadın çalışanı olması halinde, 0-6 yaşındaki çocukların bırakılması, bakımı ve emziren çalışanların çocuklarını emzirmeleri için işveren tarafından, çalışma yerlerinden ayrı ve iş yerine yakın belirli şartları taşıyan bir yurdun kurulması zorunlu kılınmıştır. 7.9.2017 günlü DÜNYA gazetesinde yayımlanan yazımızda bazı işverenlerin kreş veya gündüz bakımevi oluşturma yükümlülüklerini yerine getiremediklerini, buna karşılık dışarıdan bu hizmeti almak istediklerini ancak bu defa vergi engeli ile karşılaştklarının, konunun ücret bağlamında kanunda açıklığa kavuşturulması gerektiğini yazmıştım. Önerimizin dikkate alınmış olması sevindirici.

  Öngörülen bir diğer değişiklikle de; ücretlilere hizmet sözleşmesi sona erdikten sonra karşılıklı sonlandırma sözleşmesi veya ikale sözleşmesi kapsamında ödenen tazminatlar, iş kaybı tazminatları, iş sonu tazminatları, iş güvencesi tazminatları gibi adlarla ödenen tazminatlar da ücret niteliğinde olduğu açıklığa kavuşturularak istisna kapsamına alınıyor. Ancak bu tazminatların ücretliye tâbi olduğu iş mevzuatına göre ödenecek kıdem tazminatına ilişkin vergi istisnasının sınırı içerisinde değerlendirilmesi ve bu sınırı aşan kısmının ücret olarak vergilendirilmesinin öngörülmesi, söz konusu tazminat istisnasının önemini azaltmaktadır.

  Öngörülen bir diğer değişiklikle de; asgari ücret üzerinden ücret alanların ücretlerinde, yılın son aylarında vergi tarifesi dolayısıyla asgari ücretin altına düşecek şekilde oluşan aşınmayı telafi edecek düzenleme kalıcı hale getirilmektedir. 2016 yılı için 6753 sayılı Kanun’la, 2017 yılı için 7061 sayılı Kanun’la yapılan düzenlemeleri aktardığımız 1 Kasım 2016 ve 14.12.2017 günlü DÜNYA gazetelerinde yayımlanan yazılarımızda “ilke bazında düzenleme yapılmayıp, geçici maddelerle yıllık düzenleme yapılmasını eleştirmiş”, her yıl geçici düzenleme yerine kalıcı bir düzenleme yapılması gerektiğini yazmıştık. Bu düşüncemizin de yaşama geçtiğini görmek sevindirici.

  Bumin Doğrusöz / Dünya Gazetesi    06 Şub 2018, 11:29, Yazar: , Kategori: Genel


 • Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir