• Duyuru listesi üyeliği

 • Etiket arşivi: yeni

  KDV’de Devrim Gibi Değişiklikler

  İçerisinde özellikle KDV ile ilgili olarak devrim niteliğinde pek çok düzenlemeler bulunduran Kanun Tasarısı nihayet önceki gün Meclis’e sunuldu. “Katma Değer Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı”nda yer alan ve iş dünyasını yakından ilgilendiren düzenlemeleri, irdelemesine sonraki yazılara bırakarak, hemen aktarayım istedim.

  Tasarı, 1.1.2019 tarihine kadar birikecek devreden KDV sorununa an itibariyle çözüm getirmemekle birlikte, biriken tutarların iadesi yolunda çözümün kapısını açmaktadır. Aynı zamanda bundan sonra devreden KDV birikimi olmaması için de çeşitli tedbirler öngörmektedir. Bu tedbirlerin başında ise “grup KDV beyannamesi” müessesesi ve “hasılat esaslı vergilendirme” müessesi gelmektedir.

  Tasarı ile mükelleflerin alışları nedeniyle ödediği katma değer vergisinin hesaplanan katma değer vergisi ile telafi edilememesi nedeniyle oluşan ve sonraki döneme sürekli devreden katma değer vergisinin belli bir süreden fazla devretmesi durumunda mükellefe iade edilmesi öngörülmektedir. Tasarıyla, mükelleflerin bir vergilendirme döneminde indirilecek KDV toplamının hesaplanan KDV toplamından fazla olduğu hallerde, aradaki farkın iade edilmeyeceği kuralı kaldırılmakta ve her bir vergilendirme dönemine ilişkin oniki ay süreyle indirim yoluyla giderilemeyen KDV’nin izleyen altı ay içinde mükellefe iadesi öngörülmektedir. Ancak bu düzenlemenin 1.1.2019’da yürürlüğe girmesi öngörülmektedir. 1.1.2019 öncesinde birikmiş ve indirim yoluyla giderilememiş KDV’nin ise ayrı ve özel bir hesaba alınması, ödenecek KDV’den mahsubu dışında bu hesabın kullanılmaması ve bu şekilde birikmiş devreden KDV’nin idareye tanınan yetki çerçevesinde ve bütçe olanakları çerçevesinde yıllara yayılı şekilde iadesi yahut muhtelif vergi borçlarına mahsup edilmesi veyahut gider yazılması konusunda düzenlemeler yapmaya Maliye Bakanlığı yetkili kılınmaktadır.

  Tasarı ile Maliye Bakanlığı, kurumlar vergisi mükelleflerinin talebi üzerine, KDV beyannamelerinin birleştirilmesine ilişkin olarak en az %50 oranında ortağı olduğu diğer kurumlar vergisi mükellefleriyle birlikte talepte bulunan kurum nezdinde grup KDV mükellefiyeti tesis ettirmeye yetkili kılınmaktadır. Bu yetki kullanıldığında, “grubun bazı şirketleri KDV ödüyor bazıları ile alacaklı kalıyor” eleştirisi ortadan kalkacak ve grup şirketlerinin KDV hesapları birbirlerini dengeleyecektir. Grup KDV mükellefiyetinde, gruba dâhil olanların tamamı vergiden müteselsilen sorumlu olacaklardır.

  Vergi Usul Kanunu’nda tam inceleme ve kısmi inceleme için inceleme süreleri öngörülmekle birlikte KDV iade incelemeleri için bir süre öngörülmemişti. Tasarı ile iade incelemelerine de üç aylık inceleme süresi getirilmektedir. Bu konudaki boşlukta bu şekilde giderilmektedir. Öte yandan Tasarı ile SMMM’lere KDV iade raporu hazırlama yetkisi verilmesinin de yolunu açmaktadır. Tasarıyla ayrıca süresinde alınamayan vergi iadeleri için, tecil faizi oranında faiz ödenmesi de öngörülmektedir.

  Tasarı ile mükelleflerin alışları nedeniyle ödediği katma değer vergisinin hesaplanan katma değer vergisi ile telafi edilememesi nedeniyle oluşan ve sonraki döneme sürekli devreden katma değer vergisinin belli bir süreden fazla devretmesi durumunda mükellefe iade edilmesi öngörülmektedir. Tasarıyla, mükelleflerin bir vergilendirme döneminde indirilecek KDV toplamının hesaplanan KDV toplamından fazla olduğu hallerde, aradaki farkın iade edilmeyeceği kuralı kaldırılmakta ve her bir vergilendirme dönemine ilişkin oniki ay süreyle indirim yoluyla giderilemeyen KDV’nin izleyen altı ay içinde mükellefe iadesi öngörülmektedir.

  Ancak bu düzenlemenin 1.1.2019’da yürürlüğe girmesi öngörülmektedir. 1.1.2019 öncesinde birikmiş ve indirim yoluyla giderilememiş KDV’nin ise ayrı ve özel bir hesaba alınması, ödenecek KDV’den mahsubu dışında bu hesabın kullanılmaması ve bu şekilde birikmiş devreden KDV’nin idareye tanınan yetki çerçevesinde ve bütçe olanakları çerçevesinde yıllara yayılı şekilde iadesi yahut muhtelif vergi borçlarına mahsup edilmesi veyahut gider yazılması konusunda düzenlemeler yapmaya Maliye Bakanlığı yetkili kılınmaktadır.

  Tasarıyla, gümrüksüz satış mağazalarına veya bunların depolarına yapılan teslimler de ihracat işlemi kapsamına, adi ortaklıkların anonim şirkete dönüşmesinde doğan KDV’de istisna kapsamına alınmaktadır.

  Tasarıyla ayrıca faydalı ömrünü tamamladıktan sonra zayi olan veya istisna kapsamında teslim edilen amortismana tabi iktisadi kıymetlerin iktisabında yüklenilen KDV ile faydalı ömrünü tamamlamadan zayi olan veya istisna kapsamında teslim edilen amortismana tabi iktisadi kıymetlerin iktisabında yüklenilen KDV’nin kullanılan süreye isabet eden kısmının indirim olanağı sağlanmaktadır.

  İndirim hakkını vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılı içinde kullanılmasını öngören düzenleme de değiştirilerek, indirim hakkının vergiyi doğuran olayın vuku bulduğu takvim yılını izleyen takvim yılı sonuna kadar kullanılma olanağı sağlanmaktadır.

  Tasarı ile transfer fiyatlandırması içeren bedellerde yüklenilen KDV’nin, ithalde veya sorumlu sıfatıyla ödenmiş olması halinde indirimine izin veren düzenlemedeki yurt içi işlemler aleyhine oluşmuş eşitsizlikte giderilmektedir. Böylece transfer fiyatlandırması içeren bedellerde yüklenilen KDV’nin indirilmesi olanağı yurt içi işlemlerde de –teslim veya hizmet ifasında bulunan mükellefin bu KDV’yi beya ederek ödemiş olması koşulu ile- sağlanmaktadır.
  Tabii ki başka değişiklikler de var. Ben sadece en önemlilerini sıraladım.

  Birikmiş devreden KDV’nin mükellefe ödenmesi, birikmiş devreden KDV’nin önüne geçici tedbirler ihdası, grup KDV beyannamesinin yolunun açılması, serbest meslek erbabı ile işletme hesabı esasındakilere kolay vergilendirme yolu öngörülmesi, bazı eşitsizlik/adaletsizlik veya uygulama sorunlarının giderilmesi gibi değişiklikler, adeta devrim gibi cesur adımlardır. Bence bu adımları atan veya atılmasını sağlayan Maliye Bakanı Sayın Naci Ağbal’ı kutlamak gerekir.

  Bumin Doğrusöz / Dünya Gazetesi

  Mükellefler Yeni Bir Af Bekliyor

  Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı başlıklı Yeni Torba Kanun Tasarısı 02.02.2018 tarihinde TBMM’ye sunuldu. Halen Kanun Tasarısının görüşmeleri Plan ve Bütçe Komisyonu’nda devam etmektedir.

  Oldukça kapsamlı düzenlemeler içeren yasa tasarısı ile getirilmek istenen ve vergi kanunlarını ilgilendiren düzenlemelerin kısa bir özetini aşağıda dikkatlerinize sunuyorum.

  193 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNU İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER

  – Kreş ve gündüz bakımevi hizmetine ilişkin yapılan ödemelerin belli bir tutarı vergiden istisna edilmektedir.

  – Kıdem tazminatından istisna tutarın hesabına dahil edilecek ödemelere yeni ilaveler yapılmaktadır.

  – İkale sözleşmesi, karşılıklı sonlandırma sözleşmesi tazminatları gibi çeşitli adlar altında yapılan ödeme ve yardımların ücret kapsamında değerlendirildiğine yönelik düzenleme yapılmaktadır.

  – Asgari ücretin yıl boyunca vergi dilimi değişikliklerinden etkilenmemesini sağlayacak kalıcı düzenleme yapılmaktadır.

  213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER

  – İmha edilmesi gereken emtianın emsal bedelinin, takdir komisyonu kararı olmaksızın mükelleflerce değerlemesinin yapılabilmesine yönelik düzenleme yapılmaktadır.

  – Yeni kurulan ve yatırım teşvik belgesi alan sermaye şirketlerince, yurtdışından getirilerek sermaye olarak konulan yabancı paralar kur değerlemesine tabi tutulmaması öngörülmektedir.

  – Elektronik olarak düzenlenmesi gereken belgelere ilişkin maddede belirtilen fiiller için kesilecek özel usulsüzlük cezalarına açıklık getirilmektedir.

  – Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları için yapılabilecek indirim oranının 1/3’ten 1/2’ye çıkarılması öngörülmektedir.

  – Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının tarhiyat öncesi uzlaşma kapsamından çıkarılması öngörülmektedir.

  – Yeni alınan makine ve teçhizatın mevcut amortisman sürelerinin yarısı kadarlık daha kısa bir sürede amortismana tabi tutularak gider yazılabilmesine imkan sağlanmaktadır.

  KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU  İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER

  – Organize Sanayi Bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin altyapı yatırımlarına KDV istisnası getirilmektedir.

  – Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda kantin olarak belirlenen alanların okul aile birlikleri tarafından kiraya verilmesi işlemlerine KDV istisnası tanınmaktadır.

  – Yeni makine ve teçhizat alımları KDV’den istisna edilmektedir.

  ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER 

  4760 sayılı Kanuna ekli listelerde Türk Gümrük Tarife Cetveli’nde (TGTC) yer alan G.T.İ.P.’ler dikkate alınarak güncelleme yapılmaktadır.

  – Motorin türlerinin G.T.İ.P. numaralarında güncelleme yapılmaktadır.

  – İhraç kayıtlı teslimlerde, ihracatın mücbir sebeplerle gerçekleştirilememesi halinde üç aya kadar ek süre verilmektedir.

  – Taşıtların imalinde kullanılan radyo, hoparlör, monitör gibi mallar için ödenen ÖTV’nin imalatçılara iade edilmesi sağlanmaktadır.

  – Fueloil ile motorin türlerinin G.T.İ.P. numaraları güncellenmektedir.

  – 16 ve daha büyük yaştaki araçların trafik kayıt ve tescilinin silinmesi karşılığı  (hurdaya ayrılması, ihraç edilmesi vs.) yeni alınacak motor hacmi 1600 cm3’ü geçmeyen araçlarda 10 bin TL ÖTV indirimi sağlanmaktadır.

  Mükellefler e-hacizden bunaldı, af bekliyor

  Bilindiği üzere; 2016 yılında 6736 sayılı Kanun, 2017 yılında ise 7020 sayılı Kanun çıkartıldı ve halen uygulama devam ediyor.

  Bu kanunlara göre; geçmiş dönem borçlarını yapılandırıp, taksitlerini düzenli ödeyenler ve cari dönemde de “çok zor durumda” olmaksızın aynı vergi türünden vergi tahakkuklarını ödeyenler, sistemin içinde kalmaya devam etmektedirler.

  Ülkemizde son 3 yıldır yaşanan siyasi ve ekonomik krizler, askeri operasyonlar, dünyaya kafa tutan söylemler ve gerginlikler ekonomiyi de çok derinden etkilemiştir. Şu anda bu yapılandırma kanunlarına başvuran mükelleflerden  yüzde 11’i  sistem içinde kalmayı başardı. Yapılandırma Kanunlarının getirdiği düzenlemelere uymayan vergi mükellefleri, hem Vergi Daireleri hem de Sosyal Güvenlik Müdürlüklerince e-haciz bombardımanına tutulmuştur.

  Hükümet, geçen yıl bu iki yapılandırma yasasından 25 milyar TL’lik tahsilat yapmayı başararak bütçe açığını 47 milyar TL’de tutmayı başarmıştır.

  Maliye, en yüksek tahsilatı 6736 sayılı Kanun ile getirilmiş olan; matrah artırımı, kasa, stok ve ortaklar cari hesabı düzeltme imkanı ve vazgeçilen vergi davalarından tahsil etti.

  2017 yılı sonu itibarıyla, Katma Değer Vergisi’nde tahakkuk tahsilat oranının yüzde 49.5’te kalması da dikkate alındığında, bütçe gelirlerini artırmak için; matrah artırımı, stok, kasa ve ortaklar cari hesabı düzeltme imkanı ve ihtilaflı alacaklara ilişkin Torba Yasa’ya hükümler eklenmesi kuvvetle muhtemeldir.

  Vadesi geçmiş kamu alacaklarına ilişkin olarak yeniden bir yapılandırma getirilecek ise; bu düzenleme mutlaka vergi aslında en az yüzde 40’lık bir terkin ve sıfır gecikme zammı şeklinde olmalıdır. Aksi takdirde sonuç yine değişmeyecek, başarı oranı %5’lerde kalacaktır.

  Nedim Türkmen / Sözcü

   

  Yeni torba tasarı İle Gelen Avantajlar

  Yeni torba tasarı Meclis’te

  Asgari ücretin kalıcı olarak yıl içinde azalması önlenecek. 16 yaş ve üzerindeki araçlara ÖTV indirimi sağlanacak. Konut ve çeyiz hesaplarında devlet katkısı artırılacak. BES’te cayma süresi üç katına kadar artırılabilecek.

  Maliye Bakanı Naci Ağbal, istihdam, yatırım ve üretim teşviklerinden konut hesabına, hurda indiriminden çeyiz desteğine kadar pek çok konuda düzenleme getiren yasa tasarısını Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) sevk ettiklerini bildirdi.

  Ağbal, TBMM’ye sevk edilen Vergi Kanunları İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı’na ilişkin yazılı açıklama yaptı.

  Tasarıyla, vergi yükü sabitlenerek, asgari ücretin kalıcı olarak yıl içinde azalmasının önleneceğini bildiren Ağbal, asgari ücret üzerindeki vergi yükünün, gelir vergisi tarifesinin ilk diliminde sabit tutulmasıyla, asgari ücretin yıl boyunca vergi dilimi artışından etkilenmemesinin sağlandığını aktardı.

  Ağbal, yatırım, üretim, ihracat, Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinin teşvik edileceğini belirterek, “Sanayi sicil belgesine sahip işletmelerin yatırım teşvik belgesi aranmadan imalat sanayiinde kullandıkları yeni makine ve teçhizat alımlarına 31 Aralık 2019’a kadar KDV istisnası getiriliyor. Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde bulunanlara, teknoparklarda, Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde ve üniversitelerin araştırma laboratuvarlarında kullandıkları yeni makine ve teçhizat alımlarına 31 Aralık 2019’a kadar KDV istisnası sağlanıyor. Yatırım teşvik belgeli olsun veya olmasın imalat sanayiinde veya Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde kullanılan ve 31 Aralık 2019’a kadar alınan yeni makine ve teçhizat, mevcut amortisman sürelerinin yarısı kadarlık daha kısa bir sürede amortismana tabi tutularak gider yazılabilecek.” ifadelerini kullandı.

  Naci Ağbal, yeni kurulan ve yatırım teşvik belgesi alan sermaye şirketlerince, yurt dışından sermaye olarak Türkiye’ye getirilen dövizin, kuruluşu takip eden hesap döneminin sonuna kadar belli şartlarla kur değerlemesine tabi tutulmaması ve böylece kur değerlemesinden kaynaklanan kazancın vergilendirilmesinin önüne geçilmesinin amaçlandığını aktardı.

  Ağbal, şunları söyledi:

  Asgari ücretli vergi dilimi artışından etkilenmeyecek

  “Asgari ücret üzerindeki vergi yükünün, gelir vergisi tarifesinin ilk diliminde sabit tutulması suretiyle kalıcı olarak asgari ücretin yıl boyunca vergi dilimi artışından etkilenmemesi sağlanmaktadır. (Madde 6)

  Makine ve teçhizat alımına KDV istisnası

  Sanayi sicil belgesine sahip işletmelerin yatırım teşvik belgesi aranmaksızın imalat sanayiinde kullandıkları yeni makine ve teçhizat alımlarına 31/12/2019 tarihine kadar KDV istisnası getirilmektedir. (Madde 31)

  Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde bulunanlara, teknoparklarda, Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde ve üniversitelerin araştırma laboratuvarlarında kullandıkları yeni makine ve teçhizat alımlarına 31/12/2019 tarihine kadar KDV istisnası getirilmektedir. (Madde 31)

  Yatırım teşvik belgeli olsun veya olmasın imalat sanayiinde veya Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde kullanılan ve 31/12/2019 tarihine kadar alınan yeni makine ve teçhizatın mevcut amortisman sürelerinin yarısı kadarlık daha kısa bir sürede amortismana tabi tutularak gider yazılabilmesine imkan sağlanmaktadır. (Madde 16)

  Yeni kurulan ve yatırım teşvik belgesi alan sermaye şirketlerince, yurt dışından sermaye olarak Türkiye’ye getirilen dövizin, kuruluşu takip eden hesap döneminin sonuna kadar belli şartlarla kur değerlemesine tabi tutulmaması ve böylece kur değerlemesinden kaynaklanan kazancın vergilenmesinin önüne geçilmesi amaçlanmaktadır. (Madde 11)

  Organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi sitelerince yapılan veya yaptırılan altyapı yatırımları (kanalizasyon, su, arıtma, doğalgaz, elektrik, haberleşme, yol) ile küçük sanayi sitelerince işyeri yapımına yönelik kendilerine yapılacak mal teslimi ve hizmet ifaları KDV’den istisna edilmektedir. (Madde 29)

  16 yaş ve üzerindeki araçlara hurda indirimi

  İkinci el araçların trafikten çekilmesi ve yeni araç alımının teşviki amacıyla, 31/12/2019 tarihine kadar uygulanmak üzere 16 yaş ve üzerindeki otomobil, panelvan, minibüs, otobüs, kamyonet ve kamyonların, ihracatı veya İmha Merkezlerine teslim edilmek suretiyle trafikten kaydı silinerek hurdaya ayrılması karşılığında, araç sahiplerine, yurtiçinden yeni araç alımında 10.000 lirayı geçmemek kaydıyla ÖTV indirimi sağlanabilmesi imkanı getirilmektedir. (Geçici madde 1 ve Madde 76)

  Yurtiçinde taşıtların imalat sürecinde kullanılan ve imalatçılar için ayrı bir yük oluşturan hoparlör, radyo, navigasyon cihazı, monitör gibi mallar için ödenen ÖTV’nin imalatçılara iade edilmesi sağlanmaktadır. (Madde 55)

  Mal ihracatı yapan firmalar için nisbi aidat uygulamasında asgari alt sınırın kaldırılması, hizmet ihracatı açısından ise nisbi aidat uygulamasından vazgeçilerek aylık asgari ücretin brüt tutarı ile bu tutarın 5 katı arasında belirlenen tutarda yıllık aidat tahsil edilmesi esası getirilmektedir. (Madde 72)

  İhraç edilmek üzere ihracatçılara teslim edilen ÖTV’ye tabi malların mücbir sebepler veya beklenmedik durumlar nedeniyle üç ay içinde ihraç edilememesi durumunda, katma değer vergisi uygulamasında olduğu gibi, üç aya kadar ek süre verilebilmesi imkanı sağlanmaktadır. (Madde 54)

  İstihdam destekleri

  2020 yılı sonuna kadar (1/1/2018 ila 31/12/2020 tarihleri arasında)

  – İşe alınan sigortalılar nedeniyle ilave istihdam sağlayan özel sektör işverenleri için 12 ay süreyle gelir vergisi stopajı, damga vergisi ve sosyal güvenlik primi desteği teşviki getirilmektedir.

  – İmalat ve bilişim sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinde ilave işe alınacaklar için daha yüksek tutarda sosyal güvenlik primi desteği sağlanmaktadır.

  – Kadın, genç ve engelli istihdamında teşvik süresi 12 ay yerine 18 ay olarak daha uzun belirlenmektedir. (Madde 44)

  İmalat sektöründe çalışan küçük işletmelerimize ve esnafımıza, 2018 yılında uygulanmak üzere, 18 yaşından büyük ve 25 yaşından küçük en fazla iki kişi ilave istihdam sağlamaları halinde gelir vergisi stopajı, damga vergisi, sosyal güvenlik primi ve asgari ücret üzerinden iki ayda bir ücret desteği verilmektedir. (Madde 44)

  Kadınların iş hayatına katılmalarını teşvik amacıyla kadın hizmet erbabına işverenlerce kreş ve gündüz bakımevi hizmeti verilmek suretiyle doğrudan veya asgari ücretin aylık brüt tutarının % 15’ini geçmemek üzere sağlanan menfaatlere gelir vergisi istisnası getirilmektedir. (Madde 4)

  İşverenlere 2016 ve 2017 yıllarında uygulanan, 100 lira tutarındaki asgari ücret desteği uygulamasına 2018 yılında da devam edilmesi sağlanmaktadır. ( Madde 66)

  Gençlerin istihdam edilebilirliklerini artırmak amacıyla 18-25 yaş arasındaki sigortalılara ait sigortalı işe giriş bildirgesinin, çalışılmaya başlanılan tarih itibariyle verilmesine imkân sağlanmaktadır. (Madde 60)

  Öğrenci olan yetim çocukların, hizmet akdine tabi çalışmaları halinde de almakta oldukları aylığın devam ettirilmesi ve aylığı kesilmiş olanlardan şartlara haiz olanlara yeniden aylık bağlanması öngörülmektedir. (Madde 61)

  Öğrenim görmekte olan çocukların, anne veya babasından dolayı hak kazanmış olduğu pasaport hakkının, çalışması halinde de devam ettirilmesi düzenlenmektedir. (Madde 1)

  Ay içinde otuz günden az çalıştırılan sigortalıların bildiriminde işverenlerin beyanı yeterli görülerek işverenlerin kuruma belge verme zorunluluğunun kaldırılması öngörülmektedir. (Madde 62)

  Sigorta primi teşviki, destek ve indirimlerinden geriye yönelik yararlandırılmaması ve yararlanılan teşvikin başka bir teşvikle değiştirilmemesi, teşvikin hak edildiği dönemden itibaren en geç 6 ay içerisinde yararlanılmaması halinde hakkın kaybedilmesi, ancak önceki dönemlere ilişkin olarak bir ay içinde başvurulması halinde geçmişe dönük hakların verilmesi öngörülmektedir.(Madde 64)

  Vakıf üniversiteleri, Okul Aile Birlikleri ile Sosyal Güvenlik Kurumuna hizmet sunan özel hastaneler, eczaneler ve diğer medikal hizmet sunucularının sosyal güvenlik mevzuatı ile getirilen prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlandırılması sağlanmaktadır. (Madde 64)

  Konut hesabına devlet katkısı

  Mevcut Konut Hesabı Sistemine işlerlik kazandırılması amacıyla, Devlet katkısı tutarı 15.000 liradan, 20.000 liraya, %20 olan azami Devlet katkısı oranı %25’e çıkarılmaktadır. Ayrıca, bu kapsamda alınacak konutların tapu harcında indirim yapılması, daha düşük kredi faizi imkânı sağlayacak sözleşmelere ilişkin esasların düzenlenmesi için Bakanlar Kuruluna yetki alınmaktadır. (Madde 42 ile 79)

  Bireysel emeklilik sistemi devlet katkısı

  Bireysel emeklilik sisteminin teşvikine yönelik olarak, Devlet katkısı tutarlarının nemalandırılması ve nemalarıyla birlikte ödenmesine, Ek Devlet katkısının azami limiti ile iade edilmesine, 1.000 lira ilave Devlet katkısının yıllar itibarıyla yeniden değerlemeye tabi tutulabilmesine ve iki ay olan cayma süresinin üç katına kadar artırılabilmesine imkân sağlanmaktadır. (Madde 45)

  Tarımsal üreticilere ve esnafa verilecek Hazine faiz destekli kredilerin, faizsiz fon kullandırımını da içerecek biçimde kamu sermayeli bankaların iştiraki olan katılım bankalarınca da verilebilmesi ve buradan doğacak gelir kayıplarının Hazine Müsteşarlığı bütçesinden karşılanması öngörülmektedir. (Madde 68)

  Genel bütçeli idareleri kapsayan mevcut tek hazine hesabı sisteminin, Bakanlar Kurulu Kararı ile diğer idareleri de kapsayacak şekilde genişletilerek kamu nakit yönetiminin etkinliğinin artırılması, kapsama alınacak kamu idarelerinin mevcut tüm hesapları kapatılarak TCMB nezdindeki Hazine adına açılacak “Tek Hazine Kurumlar Hesabı”na aktarılması ve nemalandırılması öngörülmektedir. ( Madde 49-50)

  Çeyiz sandığına devlet katkısı

  Çeyiz desteğinin artırılması ve bu alanda tasarrufların özendirilmesi için Devlet katkısı oranı yüzde 20’den yüzde 25’e, azami katkı 5.000 liradan 7.500 liraya yükseltilmektedir. (Madde 78)

  Amatör spor dallarının desteklenmesinde kullanılması şartıyla sporculara kulüpler tarafından ücret ödemeleri üzerinden yapılacak gelir vergisi kesintilerinden vergi dairesine beyan edilerek ödenen tutarların, her bir kulüp bazında açılacak özel hesaba aktarılmak suretiyle iade edilmesi sağlanmaktadır. (Madde 35)

  Kaçak madencilik yapana hapis cezası

  Kaçak madencilik faaliyetlerinin önüne geçilmesi için, bu faaliyetlere hapis cezası verilmesi ve 10 yıl boyunca madencilik faaliyetinden men edilmesi düzenlenmektedir. (Madde 33)

  İhalesi iki defa yapılmasına rağmen, maden sahasına müracaat olmaması halinde gerçek anlamda madencilik faaliyeti yapılabilecek sahaların aramalara açık hale getirilmesine imkân sağlanmaktadır. (Madde 32)

  Kamu kurum ve kuruluşlarının iştiraklerinin işlettirdikleri yeraltı maden işletmelerinde çalışan rödovansçılara, çalışma saatindeki azalma, ücret artışı ve yıllık izin düzenlemeleri gibi iyileştirmelere bağlı olarak oluşan maliyet artışlarının karşılanması için destek verilmesi öngörülmektedir.(Madde 34)

  İthal edilebilen doğal gaz arzına esneklik kazandırılması bakımından uzun dönemli bir kontrat şartı aranmaksızın kısa dönemli spot boru gazı ve CNG ithalatının yapılmasına imkân sağlanmaktadır.(Madde 46)

  Akkuyu Nükleer  Santrali’ne stratejik teşvik ve destek

  Akkuyu Nükleer Güç Santrali Projesi ve Japonya Hükümeti ile Ülkemiz arasında aktedilen İşbirliği Zaptı kapsamında yapılacak nükleer enerji santrali yatırımlarının Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda stratejik yatırımlar için öngörülen teşvik ve desteklerden yararlandırılması öngörülmektedir.(Madde 75)

  Belirli bir büyüklük seviyesini yakalayana kadar küçük LPG dağıtıcı lisans sahiplerinin ulusal petrol stok mükellefiyeti kapsamındaki stok yükümlülüğünden muaf tutulması öngörülmektedir. (Madde 59)

  Petrol hakkı sahibi şirketlerin mücbir sebep hallerinin kapsamının kısmi veya genel seferberlik hali, genel salgın hastalık, faaliyet ve yükümlülüklerin yerine getirilmesini engelleyen ve yükümlünün kendisi dışındaki nedenlerden kaynaklanan diğer benzeri halleri kapsayacak şekilde tanımlanması suretiyle ruhsat sürelerinin, yatırımlarının ve bu yatırımlara karşılık alınmış teminatlarının korunması sağlanmaktadır. (Madde 74)

  Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü görevlerinde düzenleme yapılarak ETİ MADEN tarafından ihtiyaç duyulan Ar-Ge çalışmalarının, ETİ MADEN desteği ile iki kurum işbirliğinde yapılması ve bor ile ilgili araştırma, geliştirme, yatırım ve üretim çalışmaları için ETİ MADEN’in Ulusal Bor Araştırma Enstitüsüne finansman desteği verebilmesi ve Enstitünün yurt dışında da Ar-Ge faaliyetleri yürütmesine imkan sağlanmaktadır.(Madde 57)

  Ulusal Bor Araştırma Enstitüsünün Ar-Ge projelerinde desteklerin açılacak özel hesaplara aktarılarak harcamaların proje yürütücü idareler tarafından gerçekleştirilebilmesi, görev alan personele teşvik edici ücret ödenebilmesi ve lisansüstü öğrencilere ve doktora sonrası araştırmacılara burs verilebilmesi ile diğer kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlardan destek alınabilmesi öngörülmektedir. (Madde 58)

  Elektrik piyasası düzenlemeleri kapsamında, sahibi oldukları veya kiraladıkları meskenlerde, kurulu gücü azami 10 kW olan, çatı ve cephe uygulamalı yenilenebilir enerji üretim tesislerinden ürettikleri elektrik enerjisini tedarik şirketlerine satanlara gelir vergisi ve buna bağlı KDV muafiyeti getirilmektedir. (Madde 3)

  Halihazırda uzun dönemli yüklenime giremeyen kamu idarelerine, sağlanacak tasarruflarla kamuya ek yük getirmeden yatırımlar için uzun vadeli enerji performans sözleşmesi yapabilme ve ödemelerin enerji alım giderlerinin yapıldığı bütçe tertiplerinden karşılanması sağlanmaktadır. (Madde 69-70)

  Elektrikli araca düşük vergi

  Elektrik motorlu otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerlerinin, panelvanların ve motosikletlerin, daha düşük olarak, diğer taşıtlar için uygulanmakta olan motorlu taşıtlar vergisi tarifesinin % 25’i oranında vergilendirilmesi sağlanmaktadır. (Madde 17-21)

  Mevcut Özel Tüketim Vergisi Kanununda karşılığı olmayan biodizel mahiyetindeki diğer mallar ile bunların karışımlarının tamamının ÖTV’ye tabi tutulabilmesi sağlanmaktadır. (Madde 51)

  Akaryakıt kaçakçılığı ile mücadele kapsamında akaryakıt yerine kullanılabilmesi mümkün olan bazı yağlama müstahzarları ÖTV Kanunu kapsamına alınmaktadır. (Madde 51)

  Hizmet erbabına iş sözleşmesinin sona ermesine bağlı olarak yapılan iş kaybı, iş sonu, karşılıklı sonlandırma tazminatı gibi ödemelerin ücret geliri kapsamına alınması ile bu ödemelerin kıdem tazminatı tutarına kadar olan kısmının vergiye tabi tutulmaması sağlanmaktadır. (Madde 5 ve 7)

  Elektronik düzenlenmeyen belgeye ceza

  Elektronik ortamda düzenlenmesi gereken fatura ve benzeri belgelerin kağıt ortamında düzenlenmesi ve elektronik olup olmadığına bakılmaksızın bu belgelerin Vergi Usul Kanununda öngörülen süre ve şekilde düzenlenmemesi nedeniyle her bir belge için asgari 240 lira ve belgede yer alması gereken tutarın % 10’u oranında kesilecek özel usulsüzlük cezası netleştirilmektedir. (Madde 12)

  Maliye Bakanlığınca e-tebligatla ilgili getirilen e-tebligat adresi alma yükümlülüğüne uyulmaması durumunda, özel usulsüzlük cezası kesileceği hususu Kanunda açık bir şekilde düzenlenerek tereddütlerin giderilmesi amaçlanmaktadır. (Madde 13)

  Özel usulsüzlük cezaları tarhiyat öncesi uzlaşma kapsamından çıkarılmakta, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında bu cezaların ödeme aşamasında uygulanan mevcut indirim oranı 1/3 den 1/2 ye yükseltilerek indirim müessesesinden yararlanılmasının teşviki sağlanmaktadır. (Madde 14-15)

  Mevcut Kurumlar Vergisi Kanununda ticaret siciline tescil edilmiş şirketler tüzel kişilikleri sona erdiğinde, bunlar hakkında sona erme tarihinden önceki dönemlere ilişkin olarak yapılacak tarhiyatların ve kesilecek cezaların muhatabına ilişkin düzenleme bulunmaktadır.

  Getirilen madde ile adi ortaklıklar gibi tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin veya vakıflar, dernekler ve üniversiteler gibi tüzel kişiliği haiz olanların tüzel kişiliklerinin sona ermesi durumunda, bunlar hakkında sona erme tarihinden önceki dönemlere ilişkin olarak yapılacak tarhiyatların ve kesilecek cezaların muhatabı konusunda oluşan tereddütlerin giderilmesi amacıyla Vergi Usul Kanununda düzenleme yapılmakta ve Kurumlar Vergisi Kanununda yer alan mevcut hüküm de bu Kanuna taşınmaktadır. (Madde 9)

  ÖTV’de Bakanlar Kurulu’na verilen yetki limitlerine güncelleme

  ÖTV Kanununa ekli listeler, Türk Gümrük Tarife Cetvelinde gerçekleşen değişikliklerle uyumlu hale getirilmekte ve ÖTV Kanununun Bakanlar Kuruluna verdiği yetki kapsamında veya yeniden değerleme oranında zaman içinde yapılmış olan artışlar çerçevesinde hali hazırda uygulanmakta olan oran ve tutarlar Kanuna taşınmak suretiyle Bakanlar Kuruluna verilen yetki limitleri de güncellenmektedir. (Madde 51)

  Önerilen düzenleme ile kesinlikle bir vergi artışı yapılmamaktadır. Bu bakımdan, hâlihazırda uygulanmakta olan oranların aynen korunmasını teminen bu Kanun tasarısının yasalaşıp yayımlandığı gün Bakanlar Kurulu Kararı çıkarılacak ve ÖTV’ye tabi mallarda herhangi bir vergi artışı olmayacaktır.

  Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda Okul Aile Birlikleri tarafından yapılan kantin kiralaması işlemlerinde uygulamada yaşanan KDV ihtilaflarının giderilmesi amacıyla kantin kiralama işlemleri KDV’den istisna edilmektedir. (Madde 30)

  Taşıt tanımlarının uyumu

  Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununda yer alan taşıt tanımları, Karayolları Trafik Kanununda yer alan tanımlarla uyumlu hale getiriliyor. Buna göre minibüsler, sürücüsü dahil en çok on beş oturma yeri olan taşıtlar olarak tanımlanmakta iken, sürücüsü dahil en çok on yedi oturma yeri olan taşıtlar olarak tanımlanması sağlanmaktadır. (Madde 17)

  Arabuluculuk yolu ile çözüme kavuşturulan ihtilaflarda uygulamadaki sorunları giderecek şekilde maktu karar ve ilam harcı (35,90 TL) alınmasını temin etmek üzere düzenleme yapılmaktadır. (Madde 22)

  Mükelleflerce bozulma, çürüme veya son kullanma tarihinin geçmesi gibi nedenlerle imha edilecek mallara ilişkin takdir komisyonu kararı alınmadan imha oranının yetkili idare, oda ve kuruluşlardan görüş alarak ve mükellefin geçmiş yıllardaki işlemleri de dikkate alınmak suretiyle Maliye Bakanlığı ile anlaşma yapılmak suretiyle belirlenebilmesi imkânı getirilmektedir. (Madde 10)

  Kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilgili kanunları uyarınca mükelleflerden talep edilebilen, görevleriyle doğrudan ilgili ve görevlerinin ifası için zorunluluk ve süreklilik arz eden bilgilerin, bu kuruluşlara verilebilmesinin vergi mahremiyetinin ihlali sayılmayacağına yönelik düzenleme yapılmaktadır. (Madde 8)

  Kamu alacaklarının tahsilatında etkinliğin artırılması amacıyla 6183 sayılı Kanuna göre haczedilmiş malların tespit edilen değerinin %10 fazlasının ödenmesi şartıyla haczin kaldırılması ve aynı mala 3 ay müddetle tekrar haciz konulmaması yönünde düzenleme önerilmektedir. (Madde 2)

  Ev hizmetleri çalışanlarının sigortası

  Ev hizmetlerinde çalışanlarla ilgili getirilen kolaylaştırılmış sigorta bildirim ve prim ödeme işlemlerinin kapıcılık işyerleri ile ilgili de uygulanması getirilmektedir. (Madde 63)

  Hazine taşınmazlarında olduğu gibi özel bütçeli idarelerin mülkiyetinde bulunan taşınmazların da işgali durumunda işgalcilerden geriye doğru beş yılı geçmemek üzere ecrimisil alınabilmesi ve tahliyesinin sağlanması öngörülmektedir.(Madde 26)

  Hazine taşınmazlarının, tarımsal üretim yapılması için tarımsal amaçlı kooperatifler ve tarımsal üretici birlikleri ile kuruluş amaçlarında kullanılmak üzere tarım kredi kooperatiflerine harca esas değerin yarısı üzerinden doğrudan satılması önerilmektedir.(Madde 47)

  Öğrencilere yönelik eğitim ve yurt temini faaliyetinde bulunan kamu yararına çalışan derneklere, Hazineye veya kamu kurum ve kuruluşlarına ait taşınmazlar üzerinde kırk dokuz yıl süre ile bedelsiz olarak sınırlı ayni hak tesis edilebilmesi imkânı getirilmektedir. (Madde 48)

  Engellilere ve yaşlılara yönelik projeler ile yapım ve kiralama işleri ve diğer faaliyetlere yönelik olarak kullanılmak üzere, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu (Fon) gelirlerinin % 5’e kadarının Fon Kurulunun onaylayacağı projeler için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı emrine tahsis edilmesi sağlanmaktadır.(Madde 36)

  Terörde hayatını kaybedenlerin yakınlarına istihdam hakkı

  Terör eyleminin ortaya çıkarılması, etkilerinin azaltılması veya bertaraf edilmesinin sağlanmasında yardımcı ve faydalı olanlardan hayatını kaybeden sivillerin yakınlarına ikinci istihdam hakkı verilmektedir. (Madde 37)

  10/6/2003 tarihi ile 13/5/2014 tarihleri arasında kömür ve linyit madenlerinin yer altı işlerinde meydana gelen iş kazası sonucunda ölen sigortalıların eş ve çocuklarından birisi, eş ve çocuğu yoksa kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam bir kişinin kamuda istihdam edilebilmeleri imkanı getirilmektedir.(Madde 65)

  Koruma veya bakım altında bulunan çocukların atama işlemleri için başvuru süresinin 2 yıldan beş yıla çıkarılması, atamalarında mesleki unvanlara uygunluk, halen memur olarak çalışanların durumları itibarıyla kazandıkları unvanlara atanmış sayılmaları ve atama işlemlerinin yılda bir kez yapılması kısıtlamasının kaldırılması düzenlenmektedir. (Madde 24-25)

  Sözleşmeli öğretmen alımı

  Ek ders ücreti karşılığında Milli Eğitim Bakanlığında görev yapmış ve en az 540 gün sigorta primi ödenmiş olanların, belirlenen şartları taşıması kaydıyla yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınav sonuçlarına göre sözleşmeli personel olarak atanabilmeleri ve bu şekilde istihdam edilebilecek sözleşmeli öğretmen sayısının 5.000’i geçmemesi öngörülmektedir.(Madde 80)

  Kaldırılan Askeri Yüksek İdare Mahkemesinde görülen davalar hakkında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvurusu derdest olanlara üç ay içinde, Ankara idare mahkemelerinden istemde bulunmaları halinde yargılamanın yeniden yapılması sağlanmaktadır.(Madde 23)

  Kamu kurum ve kuruluşlarının bilişim altyapılarının güçlendirilmesi noktasında büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde çalıştırılacak sözleşmeli bilişim personel sayısının 100’e kadar çıkarılabilmesi ve ücret tavanının 5 katına kadar artırılabilmesine imkan sağlanmaktadır. (Madde 77)

  Özelleştirme uygulamalarında kamuya gelir elde edilmesi hususu ile Özelleştirme Yüksek Kurulu tarafından, kuruluşun özelliği dikkate alınarak belirlenecek gerekçenin de özelleştirme amaçları arasında yer alması düzenlenmektedir.(Madde 38)

  Özelleştirme İdaresi Başkanlığının beş adet başkan yardımcılığının üçe, on adet daire başkanlığı sayısının yediye indirilmesi suretiyle daha verimli ve dinamik çalışması ile insan kaynaklarının daha etkin ve verimli kullanılması amaçlanmaktadır. (Madde 39-41)

  Baraj inşaatı dolayısıyla taşınmaz kamulaştırmaları ve mutlak koruma alanında kalan taşınmazlar yönünden taşınmaz sahiplerine, kamulaştırma işlemlerine dava açmadan önce zorunlu idari başvuru yolu getirilmekte, kurulacak bir komisyon marifetiyle, taşınmazların çevresel, sosyal, ekonomik ve yerleşme düzeninin bozulup bozulmadığı gerekçeleriyle taşınmazın kamulaştırılıp kamulaştırılmayacağına bir karar verilmesi sağlanmaktadır. (Madde 27)

  Radyo ve Televizyon Üst Kurulundan lisanslı kuruluşların, yayınlarını isterlerse kendilerine ait internet sitelerinden sunabilecekleri, bu amaçla ayrı lisans alabilecekleri, lisans almayan kuruluşların yayınlarının sulh ceza hâkimince engellenebileceği ve bu karara karşı itiraz yoluna gidilebileceği hususları düzenlenmektedir. (Madde 73)

  Tapu kayıtlarındaki hak ve mükellefiyetleri ile birlikte, Kanun tasarısına ekli taşınmazların bulunduğu bölgede yer alan Süryani cemaatine ait vakıflar arasından Vakıflar Meclisinin kararı ile belirlenecek taşınmazların Süryani cemaatine ait vakıflar adına devri öngörülmektedir.(Madde 71)”

   

  Dünya Gazetesi

   

  “7061 Sayılı Bazı Vergi Kanunları İle Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” Resmi Gazetede Yayınlanarak Yürürlüğe Girmiştir.

  “7061 Sayılı Bazı Vergi Kanunları İle Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” Resmi Gazetede Yayınlanarak Yürürlüğe Girmiştir.

  İlgili Kanun Metni İçin Tıklayınız.

  Asgari ücretle işsizlik maaşı ve BES’e devlet katkısı da artacak

  Asgari ücretle işsizlik maaşı ve BES’e devlet katkısı da artacak

  Asgari ücret maratonu başladı. Çalışma hayatında pek çok konu için asgari ücretten hesaplama yapılıyor. Örneğin 1 Ocak’ta asgari ücret artınca işsizlik maaşı da yükselecek. BES’teki devlet katkısı da artacak.

  2018 yılının asgari ücretinin belirlenmesi için çalışmalar cuma günü başladı. Peki, asgari ücret nasıl, neye göre ve kim tarafından belirleniyor? Asgari ücret, Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirleniyor. Komisyonda işçi, işveren ve devlet temsilcileri yer alıyor. Komisyonda asgari ücrete ilişkin görüşmeler ve hesaplamalar yapılıyor ve neticede bir karara varılıyor. Bu kararın alınması için oyçokluğu gerekiyor. Dolayısıyla işçi veya işveren tarafının devletin önerdiği asgari ücret rakamını kabul etmesi şart. Oyların eşit olması halinde ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın tespit ettiği başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış oluyor.

  NEYE GÖRE BELİRLENİYOR?

  Asgari ücret, normal bir çalışma günü karşılığı ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım ve kültür gibi temel ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden asgari düzeyde karşılamaya yetecek ücrettir. Dolayısıyla asgari ücretin işçinin yalnızca kendisinin ihtiyaçları düşünülerek ele alınması gerekir. Ancak ülkemizde kadınların işgücü piyasasına katılım oranı düşük olduğu için çoğu asgari ücretli kazandığı parayla ailesini geçindirmek durumunda. Bu nedenle de asgari ücret üzerinden ortalama dört kişilik bir ailenin giderlerinin karşılanması zorunluluğu ortaya çıkıyor.

  HASSAS BİR KARAR

  Komisyonun vereceği karar çok kritik. Yalnızca asgari ücretliler için değil, asgari ücrete yakın düzeylerde çalışan kişiler için alınacak karar büyük önem taşıyor. 2016 yılında asgari ücrette yüzde 30’a yakın artış olunca, asgari ücretin biraz üzerinde maaş alan kişilerin de ücretlerinde önemli bir artış yapılması gereği doğdu. Bu bir çığ etkisiyle ücretlerde artış getirdi. Bu konuda işverenlere ek destek uygulanarak sorun çözülmeye çalışıldı. Bu ay içerisinde verilecek karar hem işçi kesimini, hem işveren kesimini memnun edecek nitelikte olmalı.

  Borçlanma miktarı değişecek

  Asgari ücret yalnızca asgari ücretle çalışanları ilgilendirmiyor. Çalışma hayatında pek çok konu için asgari ücret üzerinden hesaplama yapılıyor. İlk olarak asgari ücret artınca 1 Ocak 2018 itibarıyla SGK’ya yapılan borçlanmalarda bir günlük borçlanma miktarı değişecek. Böyle olunca doğum, yurtdışı, askerlik borçlanması yapacak kişilerin cebinden daha yüksek miktarda para çıkacak. Ancak asgari ücrete bağlı tek değişken borçlanma değil.

  Bağ-Kur’lunun primi etkilenecek

  Asgari ücret artınca yeni adıyla 4/b’lilerin eski adıyla Bağ-Kur’lunun ödeyeceği prim de artacak. Bağımsız çalışanlar, esnaflar ve şirket ortaklarının her ay SGK’ya ödediği primlerde asgari ücrete endeksli olduğu için 1 Ocak 2018’ten itibaren asgari ücretteki artış bu kişilerin ödediği prime de yansıyacak.

  1 Ocak itibarıyla işsizlere de müjde: Üst sınır yükselecek

  Asgari ücrete endeksli bir diğer ödeme de işsizlik maaşı. Bir kişinin prime esas kazancı yani brüt ücreti ne kadar olursa olsun işsiz kaldığında İŞKUR’dan alabileceği işsizlik maaşında üst sınır söz konusudur. Bu üst sınır asgari ücretin brütünün yüzde 80’idir. Dolayısıyla bir kişinin çalışırken maaşı 7500 TL’de olsa bu kişi işsiz kaldığında asgari ücretin brütünün yüzde 80’inden fazla işsizlik maaşı alamaz. 1 Ocak 2018’de asgari ücret artınca bu sınır da artacak ve maaşı yüksek olan kişilerin alabileceği işsizlik maaşı da artacak.

  5332 TL’lik limit yukarı çıkacak

  Bireysel Emeklilik Sistemi’nde (BES) ödenen katkı paylarına yüzde 25 oranında devlet katkısı söz konusu. Ancak devlet katkısında bir üst limit var. Bu da asgari ücretin brüt tutarının yıllık miktarının yüzde 25’i. 2017 yılı itibarıyla devlet katkısındaki üst limit 5.332,5 TL. Asgari ücretin artmasıyla üst sınırda da artış olacak ve devlet katkısı miktarı yükselecek.

  Akşam / Okan Güray Bülbül

  Yeni Vergi Düzenlemelerinin Yürürlük Tarihi

  Bir süredir TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen ve çok sayıda vergi düzenlemesini de içeren torba tasarı geçtiğimiz Salı günü kabul edilerek yasalaştı. Aralık ayı içinde Cumhurbaşkanı tarafından onaylanıp Resmi Gazete’de yayımlandığında yasama süreci tamamlanacak.
  Kanunla yapılan çok sayıda düzenlemeden bazıları yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girecek. Hem yayım tarihi itibariyle yürürlüğe girecek düzenlemelere şimdiden hazır olmak, hem de ileride yürürlüğe girecek düzenlemelere uyum için hazırlıklara başlamak isteyenler için, düzenlemelerden seçtiğim bazılarının yürürlük tarihlerini özetlemek istedim.

  Yeni kurumlar vergisi oranı

  Kurumlar Vergisi Kanunu’na eklenen bir geçici maddeyle, 2018, 2019 ve 2020 yıllarıyla sınırlı olarak kurumlar vergisi oranı %22 yapıldı. Dolayısıyla 2018 yılının ilk geçici vergi döneminde yeni oranın ilk uygulamasını yapıyor olacağız.

  Kendilerine özel hesap dönemi tayin edilen kurumlar için uygulama, ilgili yıl içinde başlayan hesap dönemleri için yapılacak. Buna göre bu kurumlarda yeni oran ilk olarak, özel hesap dönemi 1 Şubat’ta başlayan kurumlar için uygulanmak üzere, haziran ayında verilecek geçici vergi döneminde kullanılacak.

  Taşınmaz ve iştirak satış kazancı istisnası

  Kurumların iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan taşınmazların satışından doğan kazançlarına uygulanan istisnayı, kazancın %75’inden %50’sine indiren düzenleme kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe girecek. Farklı görüşler ortaya çıkar mı bilmem ama kanunun yayımı tarihine kadar olan satışlarda eski oranın, yayımı sonrası satışlarda ise yeni oranın uygulanacağını düşünüyorum.

  Finansal kiralama ve finansman şirketlerinde özel indirimin gider kaydedilmesi

  Finansal kiralama ve finansman şirketleri tarafından ayrılan özel karşılıkların tamamının, ayrıldıkları yılda gider olarak dikkate alınmasını sağlayan düzenleme, 01.01.2019 tarihinde yürürlüğe girecek.

  GMSİ matrahının tespitinde götürü gider oranı

  Gayrimenkul sermaye iratlarının vergilemesinde, götürü gider yönteminin seçilmesi durumunda dikkate alınan götürü gider oranını %25’den %15’e indiren düzenleme, 01.01.2017 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek. Dolayısıyla 2018 yılı Mart ayında kira geliri beyan edecek olanlar, götürü gider yöntemini seçmeleri durumunda %15 götürü gider indirecekler.

  Engellilerin istisna kapsamında taşıt iktisabında istisna

  Otomobil, arazi taşıtı, SUV ve benzeri taşıtların engelliler tarafından ilk iktisabında uygulanan istisnanın, iktisap edilen aracın değerinin 200 bin liranın altında olması şartıyla sağlanmasını öngören, motor silindir hacmine bağlı sınırlamayı ise kaldıran düzenleme, kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

  Bazı içecekleri ve makaronları özel tüketim vergisi kapsamına alınması

  Makaronları %65,25 oranında vergilemek üzere özel tüketim vergisi kapsamına alan düzenleme kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

  Başta alkolsüz biralar, sade ve meyveli gazozlar, enerji içecekleri, meyve ve sebze suları olmak üzere birçok malı özel tüketim vergisi kapsamına alan ve uygulanacak oranı % 10 olarak belirleyen düzenleme, 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe girecek.

  İhtiyati hacze itiraz, ödeme emrine itiraz, teminatlı alacaklarda ödeme ve mal bildirimi süreleri
  6183 sayılı Kanun’da yer alan; ihtiyati hacze itiraz süresini, ödeme emri ile amme borçlusuna borcun 7 gün içerisinde ödenmesi veya mal bildiriminde bulunulması yönünde bildirimde bulunulacağını belirten düzenlemede yer alan süreyi, teminatlı alacakların paraya çevrilmesinden önce borçluya yapılan tebliğ ile verilen ödeme süresini, ödeme emrine itiraz ve itirazı reddedilenler için mal bildiriminde bulunma süresini ve mal bildiriminde bulunmayanlar hakkında uygulanacak hapis cezası kararı alınması için geçmesi gereken süreyi 7 günden 15 güne çıkartan düzenleme, 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe girecek.

  Yeni özel iletişim vergisi oranı

  Farklı hizmetler için halen %5, 15 ve 25 olan özel iletişim vergisi oranlarını, bütün hizmetler için %7.5 olarak belirleyen düzenleme, 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe girecek.

  Banka ve sigorta muameleleri vergisi

  Daha önce sadece Türkiye’de kurulu borsalarda gerçekleştirilen işlemler sonucu lehe alınan paralar istisna kapsamında iken, işlemin yapıldığı yere bakılmaksızın, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri sonucu lehe alınan paraları banka ve sigorta muameleleri vergisinden istisna tutan düzenleme, kanunun yayımlandığı ayı izleyen aybaşında, yani 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe girecek.

  Yeni şans oyunları vergisi oranı

  Şans oyunları ile düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyelerde veraset ve intikal vergisi oranını %10’dan %20’ye çıkartan düzenleme, kanunun yayımlandığı ayı izleyen aybaşında, yani 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe girecek.

  Motorlu taşıtlar vergisi kanunu düzenlemeleri

  Motorlu taşıtlar vergisi artışı öngören düzenlemeler, 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe girecek.

  Transfer fiyatlandırması yöntem belirleme anlaşması harçları

  Transfer fiyatlandırması ön fiyat anlaşmalarına ilişkin başvuru harcı (56.979,40 TL) ve yenileme harcını (45.583,30 TL) kaldıran düzenleme, kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

  Recep Bıyık / Dünya Gazetesi

  Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 465)(YazarKasa Servisleri Hk)