• SSK ve Vergi Mevzuatında Son Konular

 • Gündem


 • SGK E Tebligat Sistemine Geçiyor.


  Sosyal Güvenlik Kurumunca Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligata İlişkin Yönetmelik Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.


  İşverenler 31.12.2021 Tarihine Kadar Kurumca Açılacak Sistem Üzerinden E Tebligat Adresi Almak Zorundadır.


  Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:
  SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNCA ELEKTRONİK ORTAMDA
  YAPILACAK TEBLİGATA İLİŞKİN YÖNETMELİK

   
  BİRİNCİ BÖLÜM
  Genel Hükümler
  Amaç ve kapsam
  MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Sosyal Güvenlik Kurumunca elektronik ortamda yapılacak tebliğ işlemlerine yönelik usul ve esasları belirlemektir.
  (2) Bu Yönetmelik, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna ve diğer mevzuata göre hazırlanan ve tebliği gereken evrakın elektronik ortamda tebliğ edilmesine ilişkin hükümleri kapsar.
  Dayanak
  MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 88 inci maddesi, 31/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanunun 8 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
  Tanımlar
  MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
  a) Alındı bilgisi: Tebligatın; muhatabın elektronik tebligat adresine ulaştığına ve usulen tebliğ edilmiş sayıldığına dair üretilen, muhatap ve Kurum tarafından alınan kayıtları,
  b) e-Devlet: www.türkiye.gov.tr adresi üzerinden ulaşılan ve ilgili mevzuatınca belirlenen kamu hizmetlerinin son kullanıcıya farklı erişim kanallarından tek noktadan bütünleşik olarak sunulduğu ortak elektronik platformu,
  c) Elektronik imza: 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 4 üncü maddesinde belirtilen elektronik imzayı,
  ç) Elektronik tebligat: İlgili mevzuata göre muhataplara tebliği gereken evrakın elektronik tebligat sistemi ile muhatapların elektronik adreslerine tebliğ edilmesini,
  d) Elektronik tebligat adresi: Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından e-Devlet bünyesinde veya başka kurumlar tarafından kurulmuş elektronik tebligata elverişli ortamı,
  e) Elektronik tebligat sistemi: Bilişim sistemleri kanalıyla muhatabın elektronik adresine iletilmek üzere tebliğ evrakının gönderildiği ve elektronik ortamda delillendirilerek tesliminin sağlandığı sistemi,
  f) İşveren: Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte ve sonrasında 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentlerine göre sigortalı sayılan kişileri çalıştıran gerçek veya tüzel kişiyi yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşları,
  g) İşlem zaman bilgisi: Elektronik verinin üretildiği, değiştirildiği, gönderildiği, alındığı/kaydedildiği zaman bilgisini,
  ğ) Kurum: Sosyal Güvenlik Kurumunu,
  h) MERSİS: Merkezi Sicil Kayıt Sistemini,
  ı) Muhatap: Elektronik ortamda tebligat yapılacak olanları,
  i) Olay kaydı: Elektronik tebligat hizmetinin verilmesi esnasında meydana gelen ve mevzuat gereği kaydının tutulması zorunlu olan tüm bilişim sistemi işlem kayıtlarını,
  ifade eder.
  İlkeler
  MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında aşağıdaki ilkeler göz önüne alınır:
  a) Teslim, bilgilendirme ve belgelendirmenin sağlanması.
  b) Bilgi güvenliğinin sağlanması.
  c) Kişisel verilerin korunması.
  ç) Entegrasyon ve işbirliğinin sağlanması.
  d) Hizmet kalitesinin sağlanması.
  e) Ulusal ve uluslararası standartların sağlanması.
  İKİNCİ BÖLÜM
  Tebligatın Elektronik Ortamda Yapılmasına, Elektronik Tebligat Adresinin
  Edinilmesine ve Kullanılmasına İlişkin Hükümler
  Elektronik ortamda tebliğ edilecek evraklar
  MADDE 5 – (1) Kurumca, mevzuat gereği tebliği gereken tüm evraklar, muhataplara ilişkin bu Yönetmelikte belirlenen hükümler çerçevesinde elektronik ortamda tebliğ edilir.
  (2) Ancak elektronik yolla tebligatın zorunlu bir sebeple yapılamaması hâlinde, kendilerine elektronik tebligat yapılması gereken muhataplara diğer usullerle de tebligat yapılabilir.
  Zorunlu olarak veya isteğe bağlı elektronik tebligat yapılacaklar
  MADDE 6 – (1) 5510 sayılı Kanunun 88 inci maddesinin yirmi üçüncü fıkrası hükümlerine istinaden işverenler bu Yönetmelikte belirlenen sürelerde elektronik tebligat adresi almak ve elektronik sistemi kullanmak zorundadırlar.
  (2) Birinci fıkrada belirtilmeyen muhataplar isteğe bağlı olarak kendilerine elektronik ortamda tebligat yapılmasını talep edebilirler.
  (3) İsteğe bağlı olarak kendilerine elektronik tebligat yapılmasını isteyen bu kişiler bu sistemi kullanmak zorunda olup daha sonra bu kapsamdan çıkamazlar.
  Elektronik tebligat adresi edinme ve bildirim yükümlülüğü
  MADDE 7 – (1) Elektronik tebligat adresi almak zorunda olan işverenler, Kurumca belirlenen sistem üzerinden, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden üç ay içinde başvuru yapmakla yükümlüdür.
  (2) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra sigortalı çalıştırmaya başlayan işverenler sigortalı çalıştırmaya başladığı ayı/dönemi takip eden aydan itibaren üç ay içinde, Kurumca belirlenen sistem üzerinden başvuru yapmakla yükümlüdür.
  (3) Elektronik tebligat adresi edinme zorunluluğu bulunmayan fakat isteğe bağlı olarak kendisine elektronik tebligat yapılmasını talep eden muhataplar da başvurularını Kurumca belirlenen sistem üzerinden yapmakla yükümlüdür.
  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
  Elektronik Tebligatın Yapılması ve Elektronik Tebligat Adresinin
  Kullanıma Kapatılması
  Elektronik tebligatın gönderilmesi ve muhatabına iletilmesi
  MADDE 8 – (1) Sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezi/merkez teşkilatı tarafından tebliğ edilmesi gereken evrak elektronik ortamda imzalanır ve Kurum tarafından muhatabın elektronik tebligat adresine iletilir.
  (2) Elektronik imzalı evrak muhatabın elektronik ortamdaki adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda tebliğ edilmiş sayılır.
  (3) Olay kayıtları, işlem zaman bilgisi eklenerek arşivde erişilebilir şekilde saklanır. Ancak evrakın ilgili mevzuat hükümleri uyarınca imha edilmesini müteakip e-tebligat kayıtları da silinebilir.
  (4) Talep halinde elektronik tebligata ait kayıtlar muhataba veya yetkili mercilere sunulur.
  (5) Olay kayıtları aksi ispat edilmedikçe kesin delil sayılır.
  Elektronik tebligat adresinin kullanıma kapatılması
  MADDE 9 – (1) Zorunlu veya isteğe bağlı olarak elektronik tebligat sistemine dahil olanların aşağıdaki durumlar dışında sistemden çıkmaları mümkün değildir. Buna göre;
  a) Tüzel kişilerde ticaret sicil kaydının silindiği (nevi değişikliği, birleşme halleri dahil) tarih itibarıyla elektronik tebligat adresi kapatılır.
  b) Gerçek kişilerde ilgilinin ölümü veya gaipliğine karar verildiğinin Kurum tarafından tespit edildiği durumlarda ölüm/karar tarihi itibarıyla ilgilinin elektronik tebligat adresi resen kapatılır.
  c) Ölen/gaipliğine karar verilen kişinin elektronik tebligat adresi, mirasçıları tarafından sosyal güvenlik il müdürlüğüne veya sosyal güvenlik merkezine/merkez teşkilatına başvuru yapılması halinde de kullanıma kapatılır.
  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
  Çeşitli ve Son Hükümler
  İşlem zaman bilgisi ve olay kayıtlarının muhafazası
  MADDE 10 – (1) Kurum tarafından; işlem zaman bilgisi ve olay kayıtları erişilebilir şekilde, güvenliği, gizliliği ve bütünlüğü sağlanarak aşağıda belirtilen süreler kadar arşivde muhafaza edilir:
  a) Kurum ile muhataplar tarafından gerçekleştirilen işlem zaman bilgisi kayıtları on yıl.
  b) Elektronik tebligat sistemi iş süreçlerinin sürekliliğini veya bilgi güvenliğini tehdit eden ya da öngörülemeyen durumlara ait işlem zaman bilgisi kayıtları on yıl.
  c) Muhatabın elektronik tebligat sistemine erişim kayıtları on yıl.
  ç) Olay kayıtları otuz yıl.
  (2) İşlem zaman bilgisi ve olay kayıtlarının silinmesi en az bir defa denetimden geçmiş olması şartına bağlıdır.
  Muhatabın sorumluluğu
  MADDE 11 – (1) Kendisine elektronik ortamda tebligat yapılacak muhatap;
  a) Başvurusunu süresinde, tam ve doğru olarak yapmakla,
  b) Beyan edilen bilgilerde meydana gelecek değişiklikleri bildirmekle,
  c) Bu Yönetmelikte belirtilen tüm şartlara riayet etmekle,
  ç) Elektronik tebligatı alacak kişilerde değişiklik olması halinde bu değişikliği bildirmekle,
  yükümlüdür.
  (2) Birinci fıkrada yer verilen sorumlulukların yerine getirilmemesinden doğacak hukuki sonuçlar muhatabın sorumluluğundadır.
  Kullanılacak elektronik tebligat sisteminin belirlenmesi
  MADDE 12 – (1) Kurum, elektronik ortamda yapılacak tebligatla ilgili her türlü teknik altyapıyı kurup işletebilir veya elektronik tebligat yapmaya yetkili Kurumlarla yapılacak protokol hükümleri çerçevesinde elektronik tebligat yaptırtabilir, elektronik ortamda yapılacak tebligatla ilgili başka kurumlarca kurulmuş olan teknik altyapıyı ilgili mevzuatı doğrultusunda kullanabilir.
  (2) Kurum, elektronik ortamda yapılacak tebligatla ilgili başka Kurumlar tarafından kurulmuş olan teknik altyapının kullanılması halinde ilgili kanunlara ve bu Yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara uygun olacak şekilde taraflar arasında yapılacak protokol hükümleri uygulanır.
  Hüküm bulunmayan haller ve tereddütlerin giderilmesi
  MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
  (2) Bu Yönetmeliğin uygulanmasından doğabilecek tereddütler Kurum tarafından giderilir.
  Yürürlük
  MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihini izleyen ayın başından itibaren yürürlüğe girer.
  Yürütme
  MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.
   


  https://www.resmigazete.gov.tr/esk…/2021/09/20210924-5.htm    24 Eyl 2021, 09:34, Yazar: , Kategori: Genel

 • <script async src=”//get.optad360.io/sf/ce081126-cb0a-11e8-a3e7-06048607e8f8/plugin.min.js”></script>


 • Bir cevap yazın

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir