TÜRK VERGİ SİSTEMİNDE BAĞIŞ VE YARDIMLAR

 

BAĞIŞLAMA

 

Hukuksal  anlamda bağışlama; ölüme bağlı olmayan, sağlar arasında gerçekleştirilen bir sözleşme türü olup Borçlar Kanunu’nun 234-247. maddelerinde düzenlenmiştir.

•          Bağışlama taahhüdü (sözverisi) yazılı olması halinde geçerlidir.

•          Bağışlama insani, dini veya sosyal nedenlerle ya da bir amacın gerçekleşmesini sağlamak için yapılır.

•          Dilimizde hibe ve teberru kelimeleri de aynı anlamda kullanılmaktadır.

•          Bazı kurumsal hizmetlerin görülmesi amacıyla kamu niteliğindeki bazı kurum ve kuruluşlara yapılan bağışların vergi matrahından indirilmesi veya vergiye tabii tutulmaması amacıyla vergi kanunlarında çeşitli düzenlemeler yer almaktadır.

•          Bağışlama konusunda Gelir, Kurumlar, Katma Değer ve Veraset ve İntikal Vergisi Kanunları’nda birtakım istisna ve muafiyetler bulunmaktadır.

 

I. GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ KANUNLARINA GÖRE BAĞIŞ VE YARDIMLAR

 

Bağış ve yardımlar Gelir Vergisi Kanunu 89/2 ve Kurumlar Vergisi Kanunu 14/6 maddelerinde düzenlenmiştir.

 

1. Bağış ve Yardım Yapılabilecek Kurumlar

 

-Genel bütçeye dahil idareler,
-Katma bütçeli idareler,
-İl özel idareleri,
-Belediyeler,
-Köyler,
-Kamu menfaatine yararlı dernekler,
-Bakanlar kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar,
-Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlar,
-Müzeler,
-Sinema, tiyatro, opera, bale, klasik müzik, klasik Türk müziği ve plastik sanatlar alanındaki üretim ve etkinliklerle bu alanlarda kurulacak özel araştırma, eğitim ve uygulama merkezleri,
-Kültür Bakanlığınca da desteklenen veya desteklenmesi uygun görülen uluslararası sanatsal organizasyonlar
-Vakıflar Genel Müdürlüğünün idaresinde ve denetiminde bulunan mazbut vakıflar ile belediyeler dahil diğer kamu kurum ve kuruluşları adına kayıtlı olan, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu nezdinde eski eser tescilli abide eserlerin; bakımı, onarımı, restore edilmesi ve yaşatılması amacıyla abide eserin kayıtlı olduğu kurum ve kuruluşlar (5035 sayılı Kanun ile eklenen bent)
-Fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı faaliyetinde bulunan dernek ve vakıflara Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde bağışlanan gıda maddeleri

 

a)-4842 Sayılı Kanuna Göre Yapılan Değişiklik;

 

Yukarıda sayılan kamu idare ve müesseselerine bağışlanan okul ve yüz yatak (kalkınmada öncelikli yörelerde elli yatak) kapasitesinden az olmamak üzere öğrenci yurdu inşası dolayısıyla yapılan harcamalar veya bu tesislerin inşası için bu kuruluşlara yapılan her türlü bağış ve yardımlar ile mevcut tesislerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için yapılan her türlü nakdi ve ayni bağış ve yardımların tamamı (%5'lik sınır dikkate alınmaksızın) yıllık beyanname ile bildirilecek gelirlerden indirilir.

 

 

Kalkınma Öncelikli Yöreler Kapsamındaki İller-2003

 

Birinci Derecede Öncelikli Yöreler

 

 

 

 

I. Derecede Kalkınma Öncelikli Yöreler

 1. Adıyaman
 2. Ağrı
 3. Aksaray
 4. Amasya 
 5. Ardahan
 6. Artvin
 7. Bartın
 8. Batman
 9. Bayburt
10. Bingöl

11. Bitlis
12. Çanakkale 
     (Bozcaada ve 
      Gökçeada İlçeleri)
13. Çankırı 
14. Çorum 
15. Diyarbakır
16. Elazığ 
17. Erzincan
18. Erzurum
19. Giresun 
20. Gümüşhane

21. Hakkari
22. Iğdır
23. Kahramanmaraş
24. Karabük
25. Karaman
26. Kars
27. Kastamonu
28. Kırıkkale
29. Kırşehir
30. Kilis
 

31.Malatya
32. Mardin
33. Muş
34. Nevşehir
35. Niğde
36. Ordu
37. Osmaniye
38. Rize
39. Samsun
40. Siirt
 

41. Sinop
42. Sivas
43. Şanlıurfa 
44. Şırnak
45. Tokat
46. Trabzon
47. Tunceli
48. Van
49. Yozgat
50. Zonguldak
 

 

 

b)-Bağış ve Yardım İndirimi Uygulamasında Öngörülen Yasal Sınır

 

Bağış ve yardımın gider olarak dikkate alınabilecek kısmı ilgili yıla ait kurum kazancının % 5'i ile sınırlandırılmıştır.
67 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde bağış ve yardım giderinin üst sınırının nasıl tespit edileceği belirlenmiş bulunmaktadır. Buna göre;"indirilecek bağış ve yardım giderinin üst sınırının hesaplanmasında esas alınacak kurum kazancı; zarar mahsubu dahil giderler düşüldükten, iştirak kazançları hariç indirim ve istisnalar düşülmeden önceki tutarı ifade etmektedir."
Yukarıdaki tebliği açıklaması uyarınca indirilecek bağış ve yardım giderinin üst sınırının hesaplanmasında esas alınacak kurum kazancı tespit edilirken
-Zarar mahsubu dahil Kurumlar Vergisi Kanunun 14.maddesinde belirtilen giderler düşülecek,
-Kurumlar Vergisi Kanunun 8.maddesinin 1 numaralı bendi ile kurumlar vergisinden istisna edilmiş iştirak kazançları düşülecek.
Bu işlemler neticesinde bulunan tutara Kanunda öngörülen %5'lik oran uygulanacak ve bulunan tutar bağış ve yardımlarda gider yazılabilecek üst sınır olarak dikkate alınacaktır.

 

c)-Dönem Sonucunun Zararlı Olması Durumunda Yapılan Bağış ve Yardımlarda Gider Uygulaması

 

Kurumlar Vergisi mükelleflerince yapılan bağış ve yardımlar kurum kazancının elde edilmesi ve idame ettirilmesi ile ilgili değildir. Yapılan bağış ve yardımlar bir yerde kazancı harcanması sayılır. Bununla beraber özellikleri göz önünde tutularak, belli ölçüyü aşmamak kaydıyla yapılan bağış ve yardımların kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınabileceği hükme bağlanmıştır.
Dönem sonucunun zararla sonuçlanması durumunda yapılan bağış ve yardımların gider olarak dikkate alınması ve zararı artırıcı bir harcama olarak sonuç hesaplarına intikal ettirilmesi mümkün değildir. Bu tür ödemeler kazancın harcanması ile ilgili olduğundan, indirim yapılabilmesi için harcama imkanının doğmuş olması gerekir.
Kurum faaliyetinin dönem sonunda zararla sonuçlanması durumunda gider olarak dikkate alınmayan bağış ve yardımların gelecek hesap dönemlerinde dikkate alınması mümkün değildir. Bağış ve yardımların ancak yapıldığı dönemde kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınması mümkündür.

 

d)-Bağış ve Yardımların Makbuz Karşılığı Yapılması Şartı

 

Gelir Vergisi Kanunun 89/2 maddesi uyarınca yapılacak bağış ve yardımların indirim konusu yapılabilmesi bunların makbuz karşılığı yapılmış olması şartına bağlıdır. Örneğin, kamu menfaatine yararlı derneklerden herhangi birinin düzenlediği balonun bilet bedeli veya bunlarca çıkarılan herhangi bir yayının bedeli bağış ve yardım olarak indirim konusu yapılamaz. Açıktır ki, aynı kuruluşlara makbuz karşılığı yapılan bağışlar indirim konusu yapılabilecektir.

Bağış ve yardımların makbuz karşılığında yapılmış olması gerekir. Bu kapsamda yapılacak bağış ve yardımların karşılıksız olması gerekir. Yapılan bağış ve yardım karşılığında bir kıymetin iktisabı veya bir fayda edinilmesi durumu ortaya çıkıyorsa gider olarak dikkate alınabilecek bir yardım ve bağıştan söz edilemez.

 

e)-Bağış ve Yardımın Ayın Olarak Yapılması

 

Bağış ve yardımın ayın olarak yapılması halinde; bağışlanan veya yardımın konusunu teşkil eden mal veya hakkın maliyet bedeli veya mukayyet değeri (kayıtlı değeri), bu değer mevcut değilse Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde takdir komisyonunca tespit edilecek değeri gider olarak dikkate alınır.

 

II. Katma Değer Vergisi Kanunu Yönünden

 

KDV Kanunu'nun 17/2-b hükmüne dahil bağışlar istisna kapsamında olup bu gibi durumlarda KDV hesaplanmayacağı gibi yüklenilen KDV kurumlar vergisi mükelleflerince gider yazılabilecek, gelir vergisi mükelleflerince beyanname üzerinden Gelir Vergisi matrahından indirilebilecektir.

Keza l7. maddenin 1. fıkrasında sayılan, genel ve katma bütçeli dairelere,il özel idarelerine, belediyelere, köylere, bunların teşkil ettikleri birliklere, üniversitelere, döner sermayeli kuruluşlara, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına, siyasi partilere, sendikalara, kanunla kurulan veya tüzel kişiliğe haiz olan emekli ve yardım sandıklarına, kamu menfaatine yararlı derneklere, tarımsal amaçlı kooperatiflere, bakanlar Kurulu’nca vergi muafiyeti tanınan vakıflara,yapılan her türlü mal ve hizmet bağışları KDV'den istisna edilmiş olduğu için KDV hesaplanması yoluna gidilmeyecektir.

KDV Kanunu'nun 17. maddesine göre istisna edilen işlemler ile ilgili girdi KDV indirilemeyecek ve duruma göre gider veya kanunen kabul edilmeyen gider hesaplarına kaydedilebilecektir. Çünkü aynı Kanun'un 30/a. Maddesinde "vergiye tabi olmayan veya vergiden istisna edilmiş bulunan malların teslimi ve hizmet ifası ile ilgili alış vesikalarında gösterilen veya bu mal veya hizmetlerin maliyetleri içinde yer alan katma değer vergisinin" indirilemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Eğer KDVK'nun 17/2-b maddesine göre istisna kapsamına girecek şekilde teslim edilen mal veya hizmetlerle ilgili girdi KDV'leri daha önce indirim konusu yapılmışsa, teslimin vuku bulduğu ay düzeltme yollarına gidilir ve KDV beyannamesinde artı değer alarak dikkate alınır.

•          KDVK’ nun 17/2-a bendinde, hastane, nekahethane,  klinik, kan bankası, parklar, laboratuarlar, öğrenci yurtları, huzur evleri gibi sosyal müesseseler sayılmıştır. Bu müesseselere yapılan bedelsiz teslimlerin, hizmetlerin vergiye tabii tutulmaması için, bunların 17. maddenin 1 no.lu bendinde sayılan genel ve katma bütçeli daireler, il özel idareleri, belediyeler, köyler, üniversiteler gibi kurumlar tarafından işletilmesi gerekir.

•          Örneğin belediyeye ait hastaneye ait, bir anonim şirket tarafından bağışlanan ambulans vergiye tabii olmayacaktır. Anonim şirketin, aynı ambulansı, belediye hastanesine satması halinde, bu teslim Katma Değer Vergisi’ne tabii tutulacaktır. Diğer yandan, anonim şirketin bir özel hastaneye ambulans bağışlaması vergiye tabii olacaktır. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, 17/2-a maddesinde yer alan sosyal ve sağlık amaçlı müesseselerin,17/1. maddesinde yer alan idare ve kurumlar tarafından işletilmesi gerektiğidir. Sözgelimi, bir anonim şirkete ait kan bankasına yapılan teslimler bedelsiz dahi olsa, vergiye tabii tutulurken, üniversiteye bağlı kan bankasına yapılan bedelsiz teslimler, Katma Değer Vergisi’ne  tabii olmayacaktır.

•          Kanun maddesinde iki türlü bedelsiz teslim ve hizmet ifasından söz edilmiştir. Bunlardan birincisi; “Kanunların gösterdiği gerek üzerine”, diğeri ise; “isteğe bağlı olarak yapılan bağış veya hibe” şeklindeki bedelsiz teslim ve hizmetlerdir.

Kanunların Gösterdiği Gerek Üzerine Bedelsiz Yapılan Teslim ve Hizmetler

•          Kanunun 1. maddesinde Katma Değer Vergisi’ne tabii işlemler açıklanmıştır. Bunlar, ticari, sınai, zirai ve mesleki faaliyetler çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerdir. Bu teslim ve hizmetlerin mutlaka bir bedeli vardır.

•          Herhangi bir kanun, ticari, sınai, zirai ve mesleki faaliyetler çerçevesinde gerçekleştirilen bir malın tesliminin, hizmetin ifasının bedelsiz olarak yapılmasını emrediyorsa; KDVK’nun öngördüğü işlem gerçekleşmemiş demektir. Bununla beraber tereddütleri  gidermek ve konuyu açık olarak ortaya koymak bakımından, kanunların gösterdiği gerek üzerine bedelsiz olarak yapılan mal teslimi ve hizmet ifalarının vergi kapsamı dışında olduğu, yukarıdaki istisna hükmü ile bir defa daha vurgulanmıştır

•          Avukatlık Kanunu uyarınca, Yoksul ve aciz kişilerin işlerini takip etmekle görevli kılınan avukatların bu hizmetleri kanunla tahmil edildiği ve bedelsiz olduğu için KDV’ne tabii değildir.”

•          625 sayılı Özel Okullar Kanununa 3035 sayılı kanunla eklenen ek dördüncü madde gereğince Milli Eğitim Bakanlığı, Özel Okul sahiplerini toplam öğrenci sayısının belli bir yüzdesi kadar öğrenciyi burslu okutmaya mecbur tutmaktadır. Özel okul işletmeleri, bu öğrencilere, eğitim ve öğretim hizmetlerini ücretsiz yapmaktadırlar

•          Devlet Demiryollarının, ilgili kanun gereği ücret almadan taşıdığı yolculara verdiği taşıma hizmeti veya PTT’nin yine kanun gereği olarak belli kişilere bedelsiz olarak sağladığı hizmetler Katma Değer Vergisi istisnasından yararlanacaktır.

•          Bütün bu hallerde, mal veya hizmet satış bedeli üzerinden vergi alınmayacak olmakla beraber bunların girdileri üzerinden ödenmiş bulunan vergilerin indirim olanağı’ da olmayacaktır. Dolayısıyla, kanun gereği bedelsiz verilen hizmetlere isabet eden girdi vergilerinin indirim kapsamı dışına çıkarılarak, maliyetlere katılması gerekmektedir.

Bağış Amacıyla Yapılan Teslim ve Hizmetler

 

•          KDV Kanunu’nun 17. maddesinde sayılan kurum ve kuruluşlara yapılan insani, dini ve sosyal amaçlı mal teslimi veya hizmet ifası şeklindeki bağışlar, Katma Değer Vergisine tabii olmadığı gibi  bu işlemler için bir üst sınırda öngörülmemiştir. Katma Değer Vergisi istisnasından faydalanabilmek için iki şart aranmaktadır:

•          -Bağış, kanun maddesinde sayılan kurum ve kuruluşlara yapılmalıdır.

•          - Teslim veya hizmet bedelsiz olmalıdır.

•          Yapılan bağışın ilgili kurum ve kuruluş tarafından nasıl ve hangi amaçla kullanılacağının önemi yoktur.

Katma Değer Vergisi Kanununun 30/a maddesinde; “vergiye tabii olmayan veya vergiden istisna edilmiş bulunan malların teslimi ve hizmet ifası ile ilgili alış vesikalarında gösterilen veya bu mal ve hizmetlerin maliyetleri içinde yer alan Katma Değer Vergisi” nin indirilemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Bağışlanan Mal veya Hizmetlere Ait KDV’nin Düzeltilmesi

•          KDV den istisna olarak bağışlanan  mallar nedeniyle yüklenilen KDV’nin tamamının yada bir bölümünün bağışın yapıldığı tarihte indirilmiş olması halinde, indirilen verginin bağışın yapıldığı dönemde düzeltilmesi gerekecektir.

•          Düzeltme işlemi, bağışlanan malın alımı sırasında yüklenilip indirilmiş bulunan verginin, bağışın yapıldığı dönem beyannamesinin 47. satırında gösterilerek, hesaplanan vergiye ilave edilmek suretiyle gerçekleştirilecektir.

•          Bu şekilde hesaplanan vergiye ilave edilmek suretiyle KDV Kanununun 30/a ve 58. maddelerine göre Gelir ve Kurumlar Vergisi yönünden gider olarak dikkate alınabilecektir.

III. ÖZEL KANUNLARDA ÖNGÖRÜLEN BAĞIŞ VE YARDIMLAR

Gelir – Kurumlar ve Katma Değer Vergisi Kanunlarında yer alan bu düzenlemeler dışında bazı özel kanunlarla da bir kısım bağış ve yardımın indirim konusu yapılabilmesine imkan tanınmıştır.

1. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Hakkındaki 2828 Sayılı Yasaya Göre Bu Kuruma ve Kuruluşlara Yapılan Bağışlar:

27.05.1983 tarih ve 18059 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu hakkındaki 2828 sayılı yasanın 18'inci maddesinin e bendinde, kuruma yapılacak her türlü bağışlar kurumun gelirleri arasında sayılmıştır. Aynı yasanın 20'inci maddesinde ise gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna yapacakları makbuz karşılığı nakdi bağışların sınırsız olarak vergi matrahından indirilebileceği hüküm altına alınmıştır.

 

2. Üniversitelere ve Yüksek Teknoloji Enstitülerine Yapılan Bağışlar:

2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu'nun "Mali Kolaylıklar"başlıklı 56'ncı maddesinin -b- fıkrasında "Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerinin üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitülerine makbuz karşılığında yapılacak nakdi bağışlar gelir ve kurumlar vergisi kanunlarının hükümlerine göre yıllık beyanname ile bildirilecek gelirlerden ve kurum kazancından indirilir" hükmü yer almaktadır. Bu hükümdeki üniversiteler ibaresi fakülteleri, enstitüleri, yüksek okulları, konservatuarları, meslek yüksek okullarını ve uygulama ve araştırma merkezlerini kapsamamaktadır. Üniversiteler haricinde sayılan bu kurumlara yapılan bağışların ilgili kanunun 56'ncı maddesi b fıkrası uyarınca vergi matrahından indirilmesi imkanı yoktur.
Yasada adı geçen yüksek teknoloji enstitüleri, teknoloji alanında yüksek düzeyde araştırma, eğitim, öğretim, üretim yayın ve danışmanlık yapan kamu tüzel kişileri ve bilimsel özerkliğe sahip yüksek öğretim kurumlarıdır.
3708 sayılı yasanın 4'üncü maddesinde vakıflarca kurulan belli nitelikteki yüksek öğretim kurumlarına üniversite adının verilebileceği hükmü yer almaktadır. Dolayısıyla vakıf üniversitelerine makbuz karşılığı yapılan nakdi yardımların da vergi matrahından indirilmesi gerekmektedi

 

3. İlk Öğretim ve Eğitim Kanununa Göre Yapılan Bağış ve Yardımlar

İlköğretim Kanununun 76. maddesine göre, gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri tarafından makbuz karşılığında yapılacak para bağışları, yıllık beyannamede bildirilecek gelirlerden ve kurum kazançlarından indirilebilmektedir.
Yüksek Öğretim Kanununa göre yapılan bağışlarda olduğu gibi, İlköğretim Kanununa göre yapılan bağışların da beyan edilen gelirden indirilebilmesi veya gider yazılabilmesi için, bağışın nakdi bağış olması gerekmektedir.

 

4. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununa Göre Yapılan Bağış ve Yardımlar

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununun 9. maddesine göre, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yapılacak bağış ve yardımlar kurumlar ve gelir vergisi matrahından indirilebilmektedir.

Adı geçen vakfa veya fona yapılan bağışın nakdi veya ayni olmasının gider yazılması veya beyan edilen gelirden düşülmesi açısından bir önemi yoktur.

 

5. Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanuna Göre Yapılan Bağış ve Yardımlar

Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkına Kanunun 13. maddesine göre, kuruma makbuz karşılığı yapılan nakdi bağışlar sınırsız olarak yıllık beyanname ile bildirilecek gelirlerden veya kurum kazancından indirilebilmektedir.

 

6. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununa Göre Yapılan Bağış ve Yardımlar

Sosyal Yardımlaşma ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununun 20. maddesinde, gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri tarafından, kurum ve kuruluşlarına makbuz karşılığında yapılacak nakdi bağışların, Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunları hükümlerine göre yıllık beyanname ile bildirilecek gelirden ve kurum kazancından indirileceği hükmü yer almaktadır.

Bu Kanun çerçevesinde gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde dikkate alınabilecek bağışlar sadece nakdi bağışlardır. Ayni bağışların bu kapsamda indirimi mümkün değildir.

 

7. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Kanununa Göre Yapılan Bağış Ve Yardımlar

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Kanununun 3. maddesine göre, Vakfa yapılan her türlü bağış ve yardımlar, kurumlar ve gelir vergisi matrahından indirilebilmektedir.

 

8. Milli Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberlik Kanunu'na Göre Yapılan Bağış ve Yardımlar

Milli Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberlik Kanununun 12. maddesinde, bu Kanun hükümlerine göre kurulan ormanlarda, ağaçlandırma, bakım, ve koruma masraflarının tamamının gelir ve kurumlar vergisi matrahından düşüleceği hükmü yer almaktadır.

 

9. Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğüne veya Bu Kurumun Sağlık Tesislerine Yapılan Bağış Ve Yardımlar

4958 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu'nun muafiyetlerle ilgili 23'üncü maddesi ile yapılan değişiklikle Sosyal Sigortalar Kurumu hastanelerine yapılacak bağış ve yardımların yıllık beyanname ile bildirilecek gelir ve kurumlar vergisi matrahından indirileceği hükme bağlanmıştır.

Buna göre Sosyal Sigortalar Kurumu hastanelerine yapılacak ayni ve nakdi bağış ve yardımlar Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 14'üncü maddesinin 6'ncı bendinde belirtilen kurum kazancının %5'i sınırlamasına bağlı olmadan kurumlar vergisi matrahından indirilebilecektir.

 

 

KAYNAKÇA

 

http://www.dpt.gov.tr/bgyu/koy/koy68-99.html

http://ismmmo.org.tr/html.asp?id=419

193 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNU

5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU

3065 SAYILI KDV KANUNU

YÜKSEK PLANLAMA KURULU

 

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir
Kemal KOÇUK