SGK TEBLİĞ VE YÖNETMELİKLERİ

 

31 Aralık 2008 Tarihli ve 27097 Sayılı Resmî Gazete

2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

 

25 Aralık 2008 Tarihli ve 27091 Sayılı Resmî Gazete

Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilmesine ve Primlerin Ödenme Sürelerine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

 

23 Kasım 2008 Tarihli ve 27063 Sayılı Resmî Gazete

Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilmesine ve Primlerin Ödenme Sürelerine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin 01.12.2008 tarihine uzatılması içerikli)

 

21 Kasım 2008 Tarihli ve 27061 Sayılı Resmî Gazete

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

13 Kasım 2008 -93 Nolu SGK Genelgesi

SGK 2008/93 Genelgesi: Malullük, Yaşlılık Ve Ölüm Sigortaları Prim Oranın İşveren Hissesinden Beş Puanlık İndirim

 

06 Kasım 2008 Tarihli ve 27046 Sayılı Resmî Gazete

Yurt Dışında Geçen Sürelerin Borçlandırılması ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik

 

23 Ekim 2008 Tarihli ve 27033 Sayılı Resmî Gazete

Genel Sağlık Sigortası İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği (Sıra No: 6)

2008/14246  Yaz Saati Uygulamasının Sona Erdirilmesi Amacıyla Bütün Yurtta Saatlerin 26 Ekim 2008 Pazar Günü Saat 04.00’ten İtibaren Bir Saat Geri Alınması Hakkında Karar

 

22 Ekim 2008 Tarihli ve 27032 Sayılı Resmî Gazete

2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Sosyal Güvenlik Prim Borçlarının KDV İade Alacağından Mahsup Edilmesi Suretiyle Ödenmesi Hakkında Tebliğ

Ruhsat Vermeye Yetkili Mercilerce Verilen Ruhsatların Sosyal Güvenlik Kurumuna Gönderilmesi ile Geçici İskan veya Yapı Kullanma İzin Belgesinin Verilmesinde İlişiksizlik Belgesinin Aranılması Hakkında Tebliğ

11 Ekim 2008 Tarihli ve 27021 Sayılı Resmî Gazete

Çalışma Gücü ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği
Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunun Görev, Yetki, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

9 Ekim 2008 Tarihli ve 27019 Sayılı Resmî Gazete

  Kamu Görevlilerinin Maluliyet İşlemleri Hakkında Tebliğ

  Sigortalının Ölümünde Hak Sahibi Olan Ana ve Babaya Aylık Bağlanmasının Tespitine İlişkin Tebliğ

  Kamu Görevlilerinin Tahsis Yardımlarına İlişkin Tebliğ

  Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4. Maddesinin Birinci Fıkrasının (c) Bendi Kapsamında Çalışan Sigortalıların Prime Esas Kazancının Tespitine İlişkin Tebliğ

 

29 Eylül 2008 Tarihli ve 27012 Sayılı Resmî Gazete- 1. ve 2. Mükerrer
 

2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği

Sosyal Güvenlik Kurumu Prim ve İdari Para Cezası Borçlarının hak edişlerden Mahsubu, Ödenmesi ve İlişiksizlik Belgesinin Aranması Hakkında Yönetmelik

Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Tarifesi’nin Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

 

28 Eylül 2008 Tarihli ve 27011 Sayılı Resmî Gazete
 

Hizmet Borçlanma İşlemlerinin Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ

  İsteğe Bağlı Sigorta İşlemleri Hakkında Tebliğ

  Kısa Vadeli Sigorta Kolları Uygulama Tebliği

  5510 Sayılı Kanunun 8 inci Maddesinin Yedinci Fıkrasının Uygulanması Hakkında Tebliğ

  5510 Sayılı Kanun Gereğince Sigortalı Sayılanlar, Sayılmayanlar, Sigortalılığın Başlangıcı, Kuruma Bildirilmesi ve Sona Ermesi Hakkında Tebliğ

  5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Uyarınca İşyerlerinin Tesciline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ

 5510 Sayılı Kanun Gereğince Genel Sağlık Sigortalısı Sayılanlar, Sayılmayanlar, Sigortalılığın Başlangıcı, Kuruma Bildirilmesi Hakkında Tebliğ

  Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilmesine ve Primlerin Ödenme Sürelerine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ

  İşverenlere Verilen Devlet Yardımı, Teşvik ve Desteklerde Sosyal Güvenlik Kurumundan Alınacak Borcu Yoktur Belgesinin Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ

  5510 Sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (a) ve (b) Bentleri Kapsamındaki Sigortalılar ile Sadece Genel Sağlık Sigortasına Tabi Sigortalıların Prime Esas Tutulacak Kazançlarına Dair Tebliğ

  5510 Sayılı Kanunun 100 üncü Maddesinin Uygulanması Hakkında Tebliğ

  Gelir/Aylık Ödeme ve Yoklama İşlemleri Hakkında Tebliğ

  5510 Sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (a) ve (b) Bendi Kapsamında Sigortalı Olanlar ile Hak Sahiplerinin Tahsis İşlemlerine İlişkin Tebliğ

  5510 Sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (a) ve (b) Bendi Kapsamında Sigortalı Olanlar ile Bunların Hak Sahibi Çocuklarının Maluliyet İşlemleri Hakkında Tebliğ

  İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası Bakımından İşverenin, Üçüncü Kişilerin ve Sigortalıların Sorumluluğu ile Peşin Sermaye Değerlerinin Hesaplanmasıyla İlgili İşlemler Hakkında Tebliğ

 

 

27 Eylül 2008 Tarihli ve 27010 Sayılı Resmî Gazete

 

Sosyal Güvenlik Kurumu Asgari İşçilik Tespit Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

 Fazla veya Yersiz Ödemelerin Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

 Sosyal Güvenlik Kurumunca 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna Göre Kullanılacak Yetkilere İlişkin Yönetmelik

 Serbest Muhasebeci Malî Müşavirler ile Yeminli Malî Müşavirlerce İşyeri Kayıtlarının İncelenmesi Hakkında Yönetmelik

  

28 Ağustos 2008 Sgk İşyeri ve Genel Sağlık Sigortası Yönetmelikleri

 

Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği

Genel Sağlık Sigortası İşlemleri Yönetmeliği