• Duyuru listesi üyeliği

 • Etiket arşivi: tebliğ

  Vergi Hukukunda Tebliğ Yeri

  Vergi hukukunda kural olarak tahakkuk fişinden gayri vergilendirme ile ilgili olup, hüküm ifade eden bilumum vesikalar ve yazılar adresleri bilinen gerçek ve tüzel kişilere posta vasıtasıyla ilmühaberli taahhütlü olarak, adresleri bilinmeyenlere ilan yoluyla tebliğ edilir.

  Vergi Usul Kanunu’nun 101’inci maddesinde 7021 sayılı Kanun’un 16’ncı maddesi ile yapılan değişiklik uyarınca “vergilendirme ile ilgili olup, hüküm ifade eden bilumum vesikalar ve yazılar adresi bilinen gerçek ve tüzel kişilere posta vasıtasıyla ilmühaberli taahhütlü olarak, adresleri bilinmeyenlere ilan yolu ile tebliğ edilir. Buna göre mükelleflere tebliğler bilinen adreslere yapılabilecek olup, aşağıda yer alan adresler bilinen adres olarak kabul edilecektir. Buna göre mükelleflerin bilinen adresleri;

  • Mükellef tarafından işe başlamada veya adres değişikliğinde bildirilen iş yeri adresleri,
  • Yoklama fişinde veya ilgilinin imzası bulunmak koşuluyla yetkili memurlar tarafından tutanakla tespit edilen iş yeri adresleri ile,
  • Nüfus Hizmetleri Kanunu’na göre oluşturulan adres, kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresidir.

  Ancak yukarıda yer alan mükellef tarafından işe başlamada veya adres değişikliğinde bildirilen iş yeri adresleri ile yoklama ile tespit edilen iş yeri adreslerinden tarih itibarıyla tebligat yapacak makama en son bildirilmiş veya bu makam tarafından tespit edilmiş olan adres dikkate alınarak tebligat öncelikle bu adrese yapılacaktır.

  İş yeri adresinde tebliğ yapılacak olanların adreslerinde bulunmamaları halinde, işin bırakılması veya işin bırakılmış olduğu hususunun kabul edilmesi hallerinde tebliğ, gerçek kişilerde kendisinin, tüzel kişilerde ise bunların başkan, müdür veya kanuni temsilcilerinden birinin, tüzel kişiliği olmayan teşekküllerde ise bunları idare edenler veya varsa temsilcilerinden herhangi birinin adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresinde yapılacak.

  Bu bağlamda tebliğ evrakını gönderecek olan idare öncelikle kayıtlarını inceleyerek kayıtlarına intikal etmiş iş yeri adresi olup olmadığını kontrol edecek, bu kapsamda bir iş yeri adresi bulunması durumunda tebligatın bu iş adresinde yapılması sağlanacaktır.

  İş yeri adresinde tebliğ yapılacak olanların;

  • Geçici veya daimi ayrılma gibi nedenlerle bu adreslerinde bulunamaması,
  • Vergi Usul Kanunu’nun 160’ıncı maddesinin ikinci fıkrası uyarınca ilgili mevzuat kapsamında işini bırakmış olduğu tespit ve kabul edilmiş olunması,

  Hallerinde tebliğ, gerçek kişilerde kendisinin, tüzel kişilerde bunların başkan, müdür veya kanuni temsilcilerinden birinin, tüzel kişiliği olmayan teşekküllerde ise bunları idare edenler veya varsa temsilcilerinden herhangi birinin adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresinde tebliğ yapılacak.

  Bilinen işyeri adresi olmayanlara tebliğ ise doğrudan adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresinde yapılabilecek.

  Tebliğ olunacak evrakı içeren zarf posta idaresince muhatabına verilecek ve bu durum muhatap ile posta memuru tarafından tebliğ alındısına tarih ve imza konulmak suretiyle tespit edilecek.

  Muhatap tebellüğden imtina ederse, tebliğ evrakının gönderildiği idareden alınabileceği şerhini (açıklamasını) içeren bir pusula kapıya yapıştırılacak. Posta memuru, durumu tebliğ alındısı üzerine şerh ve imza ederek tebliğ olunacak evrakı tebliği yaptıran idareye teslim edecek. Bu durumda tebliğ pusulasının kapıya yapıştırıldığı tarihte yapılmış sayılacak.

  Bilinen iş yeri veya yerleşim yeri adresinde bulunmasına karşın muhatabın tebellüğden kaçınması (imtina etmesi) durumunda, posta memuru tarafından tebliğ evrakının gönderildiği idareden alınabileceği şerhini (açıklaması) içeren pusula kapıya yapıştırılacak. Bu durumda; posta memuru tarafından tebliğ alındısı üzerine şerh ve imza edilerek tebliğ evrakını gönderen idareye iade işlemi yapılır.

  Vergi Usul Kanunu’nun 157’nci maddesi gereği olarak “… yazılı bilinen iş yeri adreslerini değiştiren mükellefler, yeni adreslerini vergi dairesine bildirmek zorundadırlar.”

  Konuya ilişkin daha ayrıntılı bilgi Vergi Usul Kanunu’nun 485 sıra numaralı Tebliğinde mevcut. (17.12.2017 gün ve 30273 sayılı Resmi Gazete)

  Veysi Seviğ / İto.com.tr

  MERNİS, Vergi Usul Kanunu’na Girdi

  Torba Kanun olarak bilinen; “7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 5 Aralık 2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
  Torba Kanun’da yer alan vergi düzenlemelerini özet tablo halinde cumartesi günü yayınlanan yazımızda sizlere sunmuştum. Torba Kanun’da, Vergi Usul Kanunu’nun tebligata ilişkin düzenlemelerinde çok önemli değişiklikler yapılmıştır. Yapılan değişiklikleri aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz.

  BİLDİRİMLERE İLİŞKİN YAPILAN DÜZENLEMELER…

  Torba Kanun’un 16’ncı maddesiyle, Vergi Usul Kanunu’nun Bilinen Adresler başlıklı 101’inci maddesinde yer alan bilinen adresler yeniden düzenlenmekte, işi bırakma bildirimlerinde, vergi mahkemesindeki dava açma dilekçelerinde, cevaplarında ve benzeri belgelerde yer alan adresler bilinen adres olmaktan çıkarılarak mükelleflerin MERNÎS kayıtlarında yer alan yerleşim yeri adresleri bilinen adresler arasına alınmaktadır. Ayrıca, tebligatın hangi durumlarda hangi adreslere ve kimlere yapılacağına ilişkin hususlarda düzenleme yapılmaktadır. Bu düzenleme 1/1/2018 tarihinde yürürlüğe girecektir.

  EVRAK NASIL TESLİM EDİLECEKTİR?

  Torba Kanun’un 17’nci maddesiyle, Vergi Usul Kanunu’nun “Tebliğ Evrakının Teslimi” başlıklı 102’nci maddesi değiştirilmekte ve geçici ayrılmalar da dahil olmak üzere, tebliğ yapılacak olanların işyerlerinde veya yerleşim yerlerinde bulunamaması halinde, tebliğin nasıl yapılacağı hususu düzenlenmektedir.
  Bu çerçevede, mükellefin işyeri adresinde bulunamaması halinde; MERNİS’te kayıtlı yerleşim yeri adresine gidilmesi esası getirilmekte ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nda yer alan kapıya yapıştırma usulüyle tebligata ilişkin benzer düzenlemeye 213 sayılı Kanunda da yer verilmektedir. Bu düzenleme 1/1/2018 tarihinde yürürlüğe girecektir.
  Diğer taraftan Torba Kanun’un 19’uncu maddesi ile süresinden sonra verilen bildirim, yazı, dilekçe, tutanak, rapor ve diğer belgelere istinaden düzenlenen ihbarnamelerin mükellef, vergi sorumlusu veya bunların elektronik ortamda beyanname gönderme yetkisi verdiği gerçek veya tüzel kişiye elektronik ortamda iletilebilmesine imkân sağlanmaktadır. Bu düzenleme 5 Aralık 2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

  İLANEN TEBLİĞ ŞARTLARINA İLAVE YAPILMIŞTIR…

  Torba Kanun’un 18’inci maddesiyle, Vergi Usul Kanunu’nun “Tebliğin İlanla Yapılacağı Haller” başlıklı 103’üncü maddesinde değişiklik yapılmak suretiyle tebliğin ilanen yapılacağı haller arasına, MERNİS’te kayıtlı yerleşim yeri adresi bulunmaması hali eklenmektedir. Bu düzenleme 1/1/2018 tarihinde yürürlüğe girecektir.

  İKAMETGAH ADRESİ DEĞİŞİKLİKLERİNİN VERGİ DAİRELERİNE BİLDİRİM ZORUNLULUĞU KALDIRILDI…

  Torba Kanun’un 20’nci maddesiyle, MERNİS’te yer alan yerleşim yeri adresinin bilinen adresler arasına alınmasıyla birlikte bu adresin MERNİS üzerinden takibi mümkün bulunduğundan madde ile Vergi Usul Kanunu’nun “Adres Değişikliklerinin Bildirilmesi” başlıklı 157’nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “veya ikamet” ibaresi yürürlükten kaldırılmak suretiyle mükelleflerin ikametgâh adresi değişikliklerini vergi dairelerine bildirme zorunluluğu kaldırılmaktadır. Bu düzenleme 5 Aralık 2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

  Herkes MERNİS adresini güncellemelidir

  Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi olarak bilinen (MERNİS), İçişleri Bakanlığı’na bağlı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nce yürütülen ve 2000’li yıllarda uygulamaya alınabilen, merkezi nüfus bilgileri düzenlemesidir. 25.04.2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’na göre oluşturulan, adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresi tebligatlarda tebliğ yapılacak adreslerden biri olarak Vergi Usul Kanunu’na girmiştir.
  5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’na dayanılarak oluşturulan, Adres Kayıt Sistemi’nde (AKS) Türk vatandaşları ve Türkiye’de yaşayan yerleşik yabancıların, yerleşim yeri ve diğer adres bilgilerinin elektronik ortamda merkezi bir yapı içerisinde güncel olarak tutulması ve adres konusundaki dağınıklığa son verilmesi öngörülmüştür.
  Herkesin e-devlet şifresi ya da https://adres.nvi.gov.tr internet adresinden, adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adreslerini kontrol edip, güncelleme yapmasında fayda vardır.
  Görüldüğü üzere; Vergi Usul Kanunu’nda yapılan değişiklikler ile beraber, MERNİS adresi çok önemli tebligat adresi konumuna gelmiş olup, vergilendirmeyi ilgilendiren ve hüküm ifade eden tüm evraklar MERNİS adresine de gönderilebilecektir. Vergi idaresinin vergilendirme alanında en çok hata yapıp dava kaybettiği alan, tebligat işlemleridir. Bu değişikliklerden sonra, usulsüz tebliğ nedeniyle vergi davası kazanmak oldukça zorlaşacaktır.

  Nedim Türkmen / Sözcü

  Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 465)(YazarKasa Servisleri Hk)

  Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 458)(Amortisman Oranları Hk)